Visa allt om ULNO AB
Visa allt om ULNO AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 154 392 145 186 138 633 132 471 114 308 101 484 96 530 92 115 79 694 52 839
Övrig omsättning 2 771 1 578 1 579 1 496 1 666 2 026 414 332 356 258
Rörelseresultat (EBIT) 4 434 -505 -3 339 751 844 883 1 116 2 986 6 567 1 994
Resultat efter finansnetto 4 427 -518 -3 303 841 904 882 1 085 3 167 6 692 2 003
Årets resultat 3 881 -466 -2 069 247 410 663 862 2 209 4 757 1 298
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 558 6 719 7 024 7 653 7 531 5 182 4 894 4 653 3 541 2 718
Omsättningstillgångar 27 188 22 621 20 763 23 742 19 531 20 880 21 055 25 385 19 317 10 154
Tillgångar 33 746 29 340 27 787 31 395 27 062 26 062 25 949 30 038 22 858 12 872
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 246 4 365 4 831 6 900 6 653 6 243 5 579 6 717 6 508 1 751
Obeskattade reserver 0 0 0 1 234 825 519 568 733 639 571
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0
Kortfristiga skulder 25 500 24 975 22 956 23 261 19 584 19 300 19 802 20 588 15 711 10 550
Skulder och eget kapital 33 746 29 340 27 787 31 395 27 062 26 062 25 949 30 038 22 858 12 872
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 320 1 601 1 936 728 747 891 573 447 550 407
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 59 930 56 824 52 952 49 705 42 409 35 554 33 542 31 027 25 209 18 070
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 24 449 23 150 22 094 19 883 17 049 14 334 13 404 11 715 10 455 7 630
Utdelning till aktieägare 4 000 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 0
Omsättning 157 163 146 764 140 212 133 967 115 974 103 510 96 944 92 447 80 050 53 097
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 157 139 149 142 125 111 108 107 97 63
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 983 1 045 930 933 914 914 894 861 822 839
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 551 592 522 276 486 457 437 402 371 413
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 176 2 059 -738 71 807 3 003 2 865 3 003 4 571 7 742 2 722
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,34% 4,73% 4,65% 15,89% 12,64% 5,13% 4,79% 15,59% 50,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,15% -1,69% -11,88% 2,70% 3,35% 3,39% 4,37% 10,57% 29,34% 15,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,88% -0,34% -2,38% 0,64% 0,79% 0,87% 1,18% 3,45% 8,41% 3,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,20% 85,63% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,09% -1,62% -1,58% 0,36% -0,05% 1,56% 1,30% 5,21% 4,52% -0,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,44% 14,88% 17,39% 24,87% 26,83% 25,42% 23,11% 24,12% 30,48% 16,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,62% 90,51% 90,45% 102,07% 99,73% 108,19% 106,33% 123,30% 122,95% 96,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...