Visa allt om Rentevent Stockholm AB
Visa allt om Rentevent Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 504 8 884 9 069 8 131 7 643 7 243 5 877 4 978 3 889 3 204
Övrig omsättning 3 - - - 65 55 27 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 320 157 -251 120 -88 230 16 -205 399 199
Resultat efter finansnetto 310 125 -280 84 -120 217 -17 -217 383 185
Årets resultat 197 125 -241 18 -72 132 -17 -57 189 97
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 139 198 283 405 578 263 375 536 525 643
Omsättningstillgångar 2 443 1 679 1 378 1 837 1 552 1 674 1 152 1 253 1 161 1 095
Tillgångar 2 582 1 877 1 662 2 241 2 130 1 936 1 527 1 788 1 685 1 738
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 528 331 206 447 429 621 609 746 843 794
Obeskattade reserver 68 0 0 38 0 48 0 0 157 52
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 162 347 376 568 0 0 63 50 156
Kortfristiga skulder 1 986 1 384 1 109 1 381 1 133 1 268 918 979 636 736
Skulder och eget kapital 2 582 1 877 1 662 2 241 2 130 1 936 1 527 1 788 1 685 1 738
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 713 650 655 625 450 636 481 492
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 3 161 3 347 2 348 2 060 1 843 1 537 1 411 787 404 301
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 1 166 1 197 1 115 960 770 703 662 472 261 225
Utdelning till aktieägare 150 0 0 0 0 120 120 120 39 90
Omsättning 9 507 8 884 9 069 8 131 7 708 7 298 5 904 4 978 3 889 3 204
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 8 8 8 7 7 7 5 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 056 1 111 1 134 1 016 1 092 1 035 840 996 972 1 068
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 498 581 547 476 483 424 372 392 281 345
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 379 242 -130 293 160 343 177 25 624 474
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,98% -2,04% 11,54% 6,38% 5,52% 23,24% 18,06% 28,00% 21,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,63% 8,47% -14,98% 5,53% -4,04% 11,88% 1,11% -11,35% 24,21% 11,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,43% 1,79% -2,75% 1,53% -1,13% 3,18% 0,29% -4,08% 10,49% 6,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,43% 71,72% 64,74% 68,90% 66,91% 64,01% 70,34% 62,41% 67,45% 77,43%
Rörelsekapital/omsättning 4,81% 3,32% 2,97% 5,61% 5,48% 5,61% 3,98% 5,50% 13,50% 11,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,50% 17,63% 12,39% 21,20% 20,14% 33,90% 39,88% 41,72% 56,74% 47,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 123,01% 121,32% 124,26% 133,02% 136,98% 132,02% 125,49% 127,99% 182,55% 148,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...