Visa allt om Ivar Martin Petter Erik Rickard Ivar Adam Ludvig Recordings AB
Visa allt om Ivar Martin Petter Erik Rickard Ivar Adam Ludvig Recordings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 142 2 297 1 666 1 489 1 273 1 509 2 334 3 450 8 550 0
Övrig omsättning - - - 23 221 1 56 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -43 113 -71 -460 -178 -503 -885 -1 535 899 -3
Resultat efter finansnetto -44 110 -118 -465 -179 -502 -840 -1 659 830 -3
Årets resultat -44 110 -118 -465 -179 -502 -390 88 396 -3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 33 66 99 143 188 34 138 0
Omsättningstillgångar 1 908 1 303 954 1 090 1 351 1 429 2 538 3 716 6 992 91
Tillgångar 1 908 1 303 987 1 155 1 450 1 572 2 726 3 749 7 130 91
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 397 482 371 489 955 1 133 1 636 2 025 2 377 88
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 441 2 284 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 511 822 615 666 496 439 1 090 1 283 2 469 3
Skulder och eget kapital 1 908 1 303 987 1 155 1 450 1 572 2 726 3 749 7 130 91
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 459 433 147 252 818 796 918 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 856 577 - 0 64 2 165 190 117 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 280 231 175 187 103 117 329 334 336 0
Utdelning till aktieägare 0 40 0 0 0 0 0 0 440 0
Omsättning 4 142 2 297 1 666 1 512 1 494 1 510 2 390 3 450 8 550 0
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 - - - 3 3 3 3 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 071 1 149 - - - 503 778 1 150 2 850 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 615 445 - - - 138 465 458 496 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -43 146 -38 -427 -134 -459 -874 -1 524 910 -3
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 80,32% 37,88% 11,89% 16,97% -15,64% -35,35% -32,35% -59,65% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,25% 8,67% -11,75% -39,83% -12,28% -31,93% -30,74% -40,94% 12,61% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,04% 4,92% -6,96% -30,89% -13,98% -33,27% -35,90% -44,49% 10,51% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,48% 72,88% 75,33% 61,05% 75,33% 65,74% 58,91% 45,16% 47,59% -
Rörelsekapital/omsättning 9,58% 20,94% 20,35% 28,48% 67,16% 65,61% 62,04% 70,52% 52,90% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,81% 36,99% 37,59% 42,34% 65,86% 72,07% 60,01% 62,48% 56,40% 96,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 126,27% 152,55% 155,12% 154,95% 246,77% 275,85% 208,62% 268,51% 268,00% 3 033,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...