Visa allt om Lotta & Göran Törnblom Konsult AB
Visa allt om Lotta & Göran Törnblom Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 638 2 792 1 397 540 0 0 0 0 0 108
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 624 1 382 469 25 -28 -24 -39 -33 -44 -43
Resultat efter finansnetto 649 1 439 477 69 -13 46 -33 -23 28 -15
Årets resultat 370 837 276 44 0 148 1 -8 19 3
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 8 24 40
Omsättningstillgångar 2 686 3 049 1 273 591 499 498 837 866 937 1 052
Tillgångar 2 686 3 049 1 273 591 499 498 837 874 961 1 092
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 015 977 400 175 274 402 383 502 600 782
Obeskattade reserver 712 544 184 64 55 68 225 261 275 275
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 959 1 528 689 354 170 28 229 111 86 36
Skulder och eget kapital 2 686 3 049 1 273 591 499 498 837 874 961 1 092
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 50
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 600 770 556 277 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 176 242 175 87 0 0 0 0 0 14
Utdelning till aktieägare 308 332 260 50 144 128 128 120 90 200
Omsättning 1 638 2 792 1 397 540 0 0 0 0 0 108
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 638 2 792 1 397 540 - - - - - 108
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 770 1 004 718 380 - - - - - 84
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 624 1 382 469 25 -28 -24 -31 -17 -28 -27
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -41,33% 99,86% 158,70% - - - - - -100,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,35% 47,29% 37,47% 11,68% - - - - - -1,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 39,93% 51,65% 34,14% 12,78% - - - - - -12,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - - - - 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 105,43% 54,48% 41,80% 43,89% - - - - - 940,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,46% 45,96% 42,70% 37,59% 63,03% 90,79% 65,57% 78,94% 83,04% 89,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 280,08% 199,54% 184,76% 166,95% 293,53% 1 778,57% 365,50% 780,18% 1 089,53% 2 922,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...