Cross Lifestyle Solutions

Varumärke tillhör Cross Technology Solutions AB

Ansökningsnummer 200604290
Ansökningsdatum 2006-05-22
Registreringsnummer 382710
Registreringsdatum 2006-08-11
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2016-08-11
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument; apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för besiktning och lantmätning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; inspelningsbara skivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur.