Visa allt om Cross Technology Solutions AB
Visa allt om Cross Technology Solutions AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 797 0 0 2 577 3 431 8 035 9 804 16 043 17 364 12 879
Övrig omsättning 10 6 31 - 2 - 461 46 - 7
Rörelseresultat (EBIT) -2 965 -5 014 -3 029 -474 -33 1 966 271 2 226 485 456
Resultat efter finansnetto -3 076 -5 078 -3 062 -546 -135 1 854 154 2 026 310 336
Årets resultat -3 076 -5 078 -3 062 41 -11 1 334 68 1 059 155 257
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 737 2 940 446 447 348 208 123 160 286 295
Omsättningstillgångar 1 040 807 2 689 2 966 3 243 4 491 5 534 6 974 6 442 4 463
Tillgångar 8 777 3 747 3 134 3 412 3 591 4 699 5 657 7 133 6 728 4 758
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 856 1 933 2 003 1 017 1 039 1 176 1 220 1 602 543 625
Obeskattade reserver 0 0 0 0 609 736 698 652 127 51
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 100 300 500 0 150 350 550 750 950 0
Kortfristiga skulder 1 820 1 514 631 2 395 1 793 2 437 3 190 4 130 5 108 4 083
Skulder och eget kapital 8 777 3 747 3 134 3 412 3 591 4 699 5 657 7 133 6 728 4 758
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 56 1 069 1 394 1 528 963
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 - 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 507 1 356 1 460 884 1 483 2 821 4 072 6 232 7 369 4 920
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 0 0 - 0 0 0
Sociala kostnader 452 383 444 313 549 1 000 1 656 2 566 2 924 1 907
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 125 125 450 0 0
Omsättning 4 807 6 31 2 577 3 433 8 035 10 265 16 089 17 364 12 886
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 4 6 9 13 17 20 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 599 - - 644 572 893 754 944 868 716
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 664 621 656 299 237 411 518 634 607 489
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 965 -5 014 -3 028 -470 -23 1 981 308 2 332 603 557
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% -24,89% -57,30% -18,04% -38,89% -7,61% 34,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -33,77% - - -13,89% -0,92% 41,88% 5,21% 31,50% 7,36% 9,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -61,79% - - -18,39% -0,96% 24,49% 3,01% 14,01% 2,85% 3,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - - 78,00% 78,72% 86,60% 96,34% 98,41% 86,39% 86,47%
Rörelsekapital/omsättning -16,26% - - 22,16% 42,26% 25,56% 23,91% 17,73% 7,68% 2,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,54% 51,59% 63,91% 29,81% 41,43% 36,57% 30,66% 29,04% 9,43% 13,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 57,14% 53,30% 426,15% 123,84% 180,87% 184,28% 173,48% 168,86% 126,12% 109,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...