Visa allt om Fagersta Hygien AB
Visa allt om Fagersta Hygien AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 21 257 19 535 18 948 18 051 16 467 18 588 17 755 18 739 17 982 18 911
Övrig omsättning - 15 - 23 1 112 3 410 515 452 364 398
Rörelseresultat (EBIT) 488 773 479 -372 202 993 362 448 -352 294
Resultat efter finansnetto 479 727 367 -480 13 504 -171 -370 -905 -178
Årets resultat 346 388 367 -480 4 488 -171 -370 -37 25
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 616 69 365 786 1 012 372 5 367 5 587 5 945 6 306
Omsättningstillgångar 5 480 5 727 5 056 5 464 5 255 12 825 6 213 7 778 6 440 7 111
Tillgångar 6 096 5 796 5 421 6 250 6 267 13 197 11 580 13 366 12 385 13 417
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 500 1 654 1 266 899 1 380 1 376 888 1 059 1 489 1 606
Obeskattade reserver 200 200 0 0 0 0 0 0 0 877
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 743 1 028 1 256 1 581 3 518 6 613 7 782 6 857 6 633
Kortfristiga skulder 3 652 2 913 2 898 3 769 4 885 11 303 4 080 4 525 4 038 4 301
Skulder och eget kapital 6 096 5 796 5 421 6 250 6 267 13 197 11 580 13 366 12 385 13 417
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 612 410 131 462 467 440
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 663 3 504 3 327 2 710 3 655 3 624 3 782 6 023 6 120 5 568
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 290 1 095 1 216 966 1 749 1 670 1 473 2 584 2 663 2 376
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 60 80
Omsättning 21 257 19 550 18 948 18 074 17 579 21 998 18 270 19 191 18 346 19 309
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 12 12 9 15 15 15 25 28 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 932 1 628 1 579 2 006 1 098 1 239 1 184 750 642 675
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 450 356 346 414 391 360 333 325 284 258
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 642 1 141 622 -95 346 1 247 684 805 10 737
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,81% 3,10% 4,97% 9,62% -11,41% 4,69% -5,25% 4,21% -4,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,42% 13,75% 9,30% -5,82% 3,22% 7,53% 3,15% 3,43% -2,79% 2,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,41% 4,08% 2,66% -2,02% 1,23% 5,35% 2,06% 2,44% -1,92% 1,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,94% 50,87% 47,45% 43,92% 48,56% 51,55% 56,71% 57,11% 58,65% 52,75%
Rörelsekapital/omsättning 8,60% 14,40% 11,39% 9,39% 2,25% 8,19% 12,01% 17,36% 13,36% 14,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,17% 31,23% 23,35% 14,38% 22,02% 10,43% 7,67% 7,92% 12,02% 16,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 76,78% 103,06% 85,27% 86,63% 65,24% 95,89% 64,73% 78,21% 64,07% 68,05%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...