Visa allt om Accesia AB
Visa allt om Accesia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 19 169 16 636 12 066 16 823 14 022 13 060 11 413 7 955 7 933 5 487
Övrig omsättning 386 121 47 142 65 1 760 326 25 25
Rörelseresultat (EBIT) 49 1 483 1 019 -1 079 -363 349 149 75 165 196
Resultat efter finansnetto 43 1 434 937 -788 -456 307 108 10 127 171
Årets resultat 12 1 186 937 -788 -364 142 72 6 97 112
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 718 120 174 118 422 565 736 442 299 315
Omsättningstillgångar 5 514 5 725 3 251 3 167 2 667 2 529 1 777 2 017 1 825 1 311
Tillgångar 6 232 5 845 3 424 3 285 3 089 3 094 2 513 2 459 2 124 1 626
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 489 2 477 1 291 401 189 553 421 349 343 246
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 93 0 0 6 20
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 723 367 577 966 761 678 444 923 292 180
Kortfristiga skulder 3 019 3 001 1 556 1 919 2 139 1 771 1 648 1 186 1 483 1 180
Skulder och eget kapital 6 232 5 845 3 424 3 285 3 089 3 094 2 513 2 459 2 124 1 626
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 429 346 396 484
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 723 2 187 3 337 2 586 2 177 1 288 697 276 112
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 958 787 1 334 956 869 671 413 292 271
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
Omsättning 19 555 16 757 12 113 16 965 14 087 13 061 12 173 8 281 7 958 5 512
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 7 6 7 5 5 7 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 917 2 377 2 011 2 403 2 804 2 612 1 630 1 989 2 644 1 829
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 447 525 508 701 735 661 380 431 397 333
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 095 1 537 1 076 -854 -196 560 382 213 287 308
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,23% 37,88% -28,28% 19,98% 7,37% 14,43% 43,47% 0,28% 44,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,33% 25,42% 29,76% -15,13% -11,75% 11,28% 5,93% 3,21% 7,77% 12,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,43% 8,93% 8,45% -2,95% -2,59% 2,67% 1,31% 0,99% 2,08% 3,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 64,38% 57,38% 52,14% 46,01% 52,21% 50,55% 47,63% 46,88% 48,11%
Rörelsekapital/omsättning 13,02% 16,37% 14,05% 7,42% 3,77% 5,80% 1,13% 10,45% 4,31% 2,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,94% 42,38% 37,70% 12,21% 6,12% 20,09% 16,75% 14,19% 16,35% 16,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 103,97% 147,78% 152,63% 99,74% 74,66% 76,57% 62,26% 129,93% 95,35% 78,98%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...