Visa allt om Löth Advokatbyrå AB
Visa allt om Löth Advokatbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 409 1 260 637 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 1 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -109 -59 -644 -968 -719 -974 -712 -1 270 -1 123 -984
Resultat efter finansnetto -124 -65 526 290 242 388 150 164 84 140
Årets resultat -66 2 306 208 174 281 106 112 53 96
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 59 65 171 844 740 1 025 573 1 118 877 796
Omsättningstillgångar 498 591 1 041 74 0 112 42 58 30 0
Tillgångar 557 657 1 212 918 740 1 138 614 1 176 907 796
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 130 196 434 348 340 417 255 245 223 260
Obeskattade reserver 0 58 135 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 174 59 0 0 24 0 143 0 0 0
Kortfristiga skulder 253 344 644 570 377 722 215 931 684 536
Skulder och eget kapital 557 657 1 212 918 740 1 138 614 1 176 907 796
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 395 630 410 847 740 638
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 420 - -
Löner till övriga anställda 615 410 593 565 0 300 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 357 309 383 360 269 294 228 366 327 275
Utdelning till aktieägare 0 0 240 220 200 250 120 96 90 90
Omsättning 1 410 1 260 637 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 409 1 260 637 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 012 753 993 934 664 924 644 1 219 1 074 920
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -109 -59 -644 -968 -719 -971 -709 -1 268 -1 120 -981
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,83% 97,80% - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -19,39% -8,98% 43,89% - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,67% -4,68% 83,52% - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,95% 97,22% 92,94% - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning 17,39% 19,60% 62,32% - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,34% 36,72% 44,50% 37,91% 45,95% 36,64% 41,53% 20,83% 24,59% 32,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 196,84% 171,80% 161,65% 12,98% 0,00% 15,51% 19,53% 6,23% 4,39% 0,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...