Visa allt om Hälsokompaniet i Arvika AB
Visa allt om Hälsokompaniet i Arvika AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 868 7 282 7 276 7 283 8 063 7 184 7 307 7 519 7 298 5 108
Övrig omsättning 165 1 002 463 334 137 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 241 125 277 -194 230 -117 214 -133 40 2
Resultat efter finansnetto 223 107 266 -205 190 -141 184 -174 1 -22
Årets resultat 95 90 233 -205 175 -141 182 -174 1 -22
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 345 478 340 361 374 239 344 516 690 857
Omsättningstillgångar 786 1 032 885 449 914 1 024 901 826 848 880
Tillgångar 1 132 1 510 1 225 810 1 288 1 263 1 245 1 343 1 538 1 736
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 217 222 133 -100 106 -69 72 -111 63 62
Obeskattade reserver 75 0 20 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 84 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 58 162 105 8 38 25 68 112 200 0
Kortfristiga skulder 697 1 101 968 903 1 145 1 307 1 105 1 341 1 275 1 674
Skulder och eget kapital 1 132 1 510 1 225 810 1 288 1 263 1 245 1 343 1 538 1 736
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 569 749 873 859 758
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 2 463 2 629 2 395 2 186 2 381 1 239 1 054 1 243 1 119 706
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 898 898 808 768 819 636 617 808 717 489
Utdelning till aktieägare 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 033 8 284 7 739 7 617 8 200 7 184 7 307 7 519 7 298 5 108
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 8 8 6 7 5 6 7 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 124 910 910 1 214 1 152 1 437 1 218 1 074 1 043 1 022
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 515 470 441 551 493 512 427 442 418 413
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 412 325 436 -51 402 132 462 100 262 149
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,05% 0,08% -0,10% -9,67% 12,24% -1,68% -2,82% 3,03% 42,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,29% 8,34% 22,61% -23,95% 17,86% -9,26% 17,43% -9,83% 2,60% 0,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,06% 1,73% 3,81% -2,66% 2,85% -1,63% 2,97% -1,76% 0,55% 0,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,61% 90,70% 92,29% 91,10% 92,87% 91,12% 92,42% 92,94% 91,48% 93,03%
Rörelsekapital/omsättning 1,13% -0,95% -1,14% -6,23% -2,86% -3,94% -2,79% -6,85% -5,85% -15,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,34% 14,70% 12,13% -12,35% 8,23% -5,46% 5,78% -8,27% 4,10% 3,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 96,56% 85,83% 71,69% 35,22% 67,77% 55,32% 53,67% 39,75% 42,82% 36,20%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...