Visa allt om JSS Bil AB
Visa allt om JSS Bil AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-02 2015-02 2014-02 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 22 769 18 962 13 971 18 591 20 701 25 818
Övrig omsättning - - - 22 229 244 94 154 166 275
Rörelseresultat (EBIT) -4 -2 -15 -16 568 141 -63 80 648 1 768
Resultat efter finansnetto -4 -2 -6 -13 609 142 -85 160 678 1 740
Årets resultat -4 0 -26 250 503 181 182 55 334 920
Balansräkningar (tkr)
2016-02 2015-02 2014-02 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 29 39 55 73 101 128
Omsättningstillgångar 849 853 1 747 1 752 2 938 5 597 7 289 6 040 7 367 6 000
Tillgångar 849 853 1 747 1 752 2 967 5 636 7 345 6 114 7 468 6 128
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 848 852 852 878 628 3 425 3 244 3 534 3 479 3 152
Obeskattade reserver 0 0 0 800 1 137 1 224 1 342 1 689 1 632 1 445
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 530 501 470
Kortfristiga skulder 1 1 895 74 1 202 987 2 759 361 1 856 1 061
Skulder och eget kapital 849 853 1 747 1 752 2 967 5 636 7 345 6 114 7 468 6 128
Löner & utdelning (tkr)
2016-02 2015-02 2014-02
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 324 306 305 308 299
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 659 351 240 240 245 194
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 280 286 242 247 233 199
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 316 0 471 0 7
Omsättning 0 0 0 22 22 998 19 206 14 065 18 745 20 867 26 093
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 0 2 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 11 385 6 321 6 986 9 296 10 351 12 909
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 462 304 401 417 405 360
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 -2 -15 -16 576 157 -45 107 675 1 787
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - -100,00% 20,08% 35,72% -24,85% -10,19% -19,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - 20,76% 2,64% -0,68% 3,19% 9,57% 29,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - 2,71% 0,79% -0,36% 1,05% 3,45% 6,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - 100,00% 11,15% 13,52% 11,80% 13,72% 14,79%
Rörelsekapital/omsättning - - - - 7,62% 24,31% 32,42% 30,55% 26,62% 19,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,88% 99,88% 48,77% 83,77% 49,41% 76,78% 57,63% 77,69% 62,32% 68,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 84 900,00% 85 300,00% 195,20% 2 367,57% 43,34% 356,53% 177,42% 1 300,28% 193,27% 312,54%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...