Visa allt om Henry Bogg Fastigheter i Mora AB
Visa allt om Henry Bogg Fastigheter i Mora AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 004 870 772 719 12 991 13 104 11 272 11 050 13 413 9 543
Övrig omsättning - 237 - - 186 249 207 253 210 305
Rörelseresultat (EBIT) 483 560 329 29 475 913 797 907 1 480 553
Resultat efter finansnetto 440 435 277 13 420 904 728 847 1 383 457
Årets resultat 295 -89 0 201 420 904 728 2 169 720 293
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 090 5 196 6 648 6 770 4 394 3 072 3 520 4 156 4 313 3 852
Omsättningstillgångar 2 020 1 083 527 869 5 429 5 445 5 179 4 646 5 133 3 125
Tillgångar 6 110 6 279 7 175 7 639 9 823 8 517 8 699 8 802 9 446 6 977
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 169 4 674 4 863 4 863 4 912 4 742 4 088 3 361 1 713 1 003
Obeskattade reserver 88 0 0 0 562 562 562 562 1 233 860
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 549 853 1 824 2 152 650 0 746 1 706 1 801 1 896
Kortfristiga skulder 2 304 752 488 624 3 699 3 213 3 303 3 174 4 699 3 218
Skulder och eget kapital 6 110 6 279 7 175 7 639 9 823 8 517 8 699 8 802 9 446 6 977
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 517 509 303 523 361
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 174 -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 5 371 4 550 4 499 4 990 4 555 4 154
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 31 2 172 2 081 1 963 2 097 2 086 1 811
Utdelning till aktieägare 0 0 100 0 250 250 250 0 521 10
Omsättning 1 004 1 107 772 719 13 177 13 353 11 479 11 303 13 623 9 848
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 0 20 19 20 23 23 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 650 690 564 480 583 477
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 242 229 195 165 167 166
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 599 658 451 132 1 198 1 428 1 314 1 717 2 326 1 235
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,40% 12,69% 7,37% -94,47% -0,86% 16,25% 2,01% -17,62% 40,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,91% 8,93% 4,61% 0,48% 4,84% 10,72% 9,22% 10,76% 15,67% 7,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 48,11% 64,48% 42,88% 5,15% 3,66% 6,97% 7,11% 8,57% 11,03% 5,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 66,53% 63,35% 69,32% 59,35% 61,72% 69,60%
Rörelsekapital/omsättning -28,29% 38,05% 5,05% 34,08% 13,32% 17,03% 16,64% 13,32% 3,24% -0,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,99% 74,44% 67,78% 63,66% 54,22% 60,54% 51,76% 42,78% 27,53% 23,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 87,67% 144,02% 107,99% 139,26% 102,35% 120,07% 108,90% 85,48% 82,70% 71,16%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...