Visa allt om Åkeriet i Hjälmhult AB
Visa allt om Åkeriet i Hjälmhult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 130 3 850 3 762 7 093 6 100 5 117 4 010 4 805 4 706 3 328
Övrig omsättning 140 - 82 658 - 38 138 - 38 55
Rörelseresultat (EBIT) 249 -60 -365 422 95 115 -271 138 88 144
Resultat efter finansnetto 229 -82 -379 400 54 88 -299 68 -57 37
Årets resultat 9 4 3 29 39 64 19 48 127 169
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 817 1 841 2 100 2 112 2 192 1 950 1 745 2 632 3 632 3 830
Omsättningstillgångar 1 103 1 095 660 1 265 1 202 1 178 835 517 449 499
Tillgångar 2 921 2 936 2 761 3 377 3 394 3 128 2 580 3 149 4 082 4 329
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 609 1 601 1 596 1 593 1 564 1 525 1 460 1 442 1 394 1 416
Obeskattade reserver 325 125 215 600 240 240 240 565 565 800
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 404 495 557 427 703 513 81 332 890 1 150
Kortfristiga skulder 582 716 392 757 887 851 798 811 1 233 963
Skulder och eget kapital 2 921 2 936 2 761 3 377 3 394 3 128 2 580 3 149 4 082 4 329
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 300 300 300 300 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 322 136 786 935 1 014 806 584 717 702 484
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 168 58 338 397 435 408 305 412 389 269
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
Omsättning 4 270 3 850 3 844 7 751 6 100 5 155 4 148 4 805 4 744 3 383
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 4 4 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 065 1 925 1 254 1 773 1 525 1 279 1 003 1 201 1 177 1 109
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 248 100 376 335 378 411 339 402 383 350
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 508 256 -61 750 474 634 641 1 138 1 084 953
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,27% 2,34% -46,96% 16,28% 19,21% 27,61% -16,55% 2,10% 41,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,56% -2,01% -13,22% 12,50% 2,83% 3,71% -10,50% 4,38% 2,16% 3,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,05% -1,53% -9,70% 5,95% 1,57% 2,27% -6,76% 2,87% 1,87% 4,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,88% 20,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,62% 9,84% 7,12% 7,16% 5,16% 6,39% 0,92% -6,12% -16,66% -13,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,76% 57,85% 63,88% 60,27% 51,29% 54,41% 63,44% 58,71% 44,12% 46,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 95,53% 86,73% 155,10% 158,26% 127,62% 136,43% 103,13% 63,75% 36,42% 51,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...