Visa allt om SCANDIPAINT Färgfabrik AB
Visa allt om SCANDIPAINT Färgfabrik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 * 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning - - 3 115 3 459 3 292 2 433 5 482 10 715 15 454 14 012
Övrig omsättning - - 25 - - 45 5 290 15 61
Rörelseresultat (EBIT) - - -54 58 96 5 38 -239 375 240
Resultat efter finansnetto - - 16 46 54 -38 20 -355 255 179
Årets resultat - - 6 38 51 -38 20 -268 182 83
Balansräkningar (tkr)
2015-12 * 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - - 308 446 619 687 83 120 98 57
Omsättningstillgångar - - 973 863 706 800 1 885 2 009 2 589 1 955
Tillgångar - - 1 281 1 309 1 324 1 487 1 968 2 128 2 687 2 011
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - - 941 934 896 846 883 87 355 173
Obeskattade reserver - - 0 0 0 0 0 0 86 100
Avsättningar (tkr) - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - - 50 69 106 240 478 411 0 0
Kortfristiga skulder - - 291 305 321 402 606 1 630 2 246 1 739
Skulder och eget kapital - - 1 281 1 309 1 324 1 487 1 968 2 128 2 687 2 011
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 25 42 63 15 60 461 841 1 551
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 74 319 290 330
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - 86 85 93 79 180 397 377 573
Utdelning till aktieägare - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning - - 3 140 3 459 3 292 2 478 5 487 11 005 15 469 14 073
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 1 1 1 1 1 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 3 115 3 459 3 292 2 433 5 482 5 358 5 151 4 671
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 175 242 222 160 321 602 575 921
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar - - 13 162 214 113 75 -204 409 245
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -9,95% 5,07% 35,31% -55,62% -48,84% -30,67% 10,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 2,11% 4,51% 7,40% 0,34% 1,93% -11,18% 14,07% 11,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 0,87% 1,71% 2,98% 0,21% 0,69% -2,22% 2,45% 1,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 27,13% 26,77% 33,35% 26,72% 23,04% 16,81% 18,53% 25,90%
Rörelsekapital/omsättning - - 21,89% 16,13% 11,70% 16,36% 23,33% 3,54% 2,22% 1,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. - - 73,46% 71,35% 67,67% 56,89% 44,87% 4,09% 15,52% 12,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - - 320,27% 271,80% 207,79% 177,86% 293,56% 120,00% 115,27% 112,13%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...