Visa allt om J-E Perssons Åkeri AB
Visa allt om J-E Perssons Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 358 325 354 348 400 402 490 529 465 435
Övrig omsättning - - - - - 3 - 3 49 -
Rörelseresultat (EBIT) 83 66 36 -54 -75 -49 8 36 24 23
Resultat efter finansnetto 83 127 -19 -38 -74 -50 8 38 101 24
Årets resultat 64 127 -19 -38 -74 -24 12 25 91 11
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 457 384 247 317 395 451 461 455 498 358
Omsättningstillgångar 154 170 172 129 93 118 199 189 176 178
Tillgångar 612 554 420 446 489 569 660 644 674 536
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 499 435 308 327 365 440 463 452 426 335
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 28 35 35 35
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 113 119 111 119 123 129 168 157 212 165
Skulder och eget kapital 612 554 420 446 489 569 660 644 674 536
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 120 120 120 120 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 24 20 50 120 110 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 24 40 49 71 67 71 71 74 72 72
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
Omsättning 358 325 354 348 400 405 490 532 514 435
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 358 325 354 348 400 402 490 529 465 435
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 48 63 102 194 183 197 195 198 196 192
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 83 66 36 -44 -65 -39 18 46 27 26
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,15% -8,19% 1,72% -13,00% -0,50% -17,96% -7,37% 13,76% 6,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,56% 22,74% 9,76% -8,52% -15,34% -8,61% 1,36% 6,06% 14,99% 4,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,18% 38,77% 11,58% -10,92% -18,75% -12,19% 1,84% 7,37% 21,72% 5,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,44% 50,15% 50,28% 55,46% 42,75% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 11,45% 15,69% 17,23% 2,87% -7,50% -2,74% 6,33% 6,05% -7,74% 2,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,54% 78,52% 73,33% 73,32% 74,64% 77,33% 73,28% 74,10% 66,94% 67,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 136,28% 142,86% 154,95% 108,40% 75,61% 91,47% 118,45% 120,38% 83,02% 107,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...