Visa allt om Mediakontakten Söfting & Blixt AB
Visa allt om Mediakontakten Söfting & Blixt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2005-12
Nettoomsättning 5 266 5 410 4 484 5 078 5 665 10 688 12 773 11 654 12 025 5 257
Övrig omsättning 182 - - 5 5 19 2 - 98 79
Rörelseresultat (EBIT) 303 605 408 483 693 183 328 859 87 309
Resultat efter finansnetto 123 436 229 290 515 -305 3 602 -240 161
Årets resultat 82 331 147 200 397 -305 -34 436 -240 258
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 893 1 069 67 89 127 116 217 188 225 201
Omsättningstillgångar 1 435 1 955 2 014 1 816 1 896 1 956 3 638 3 480 3 963 2 479
Tillgångar 2 328 3 024 2 081 1 905 2 023 2 072 3 854 3 668 4 189 2 679
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 421 700 568 621 421 24 329 363 -73 167
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 369 477 204 212 0 494 587 9 0 190
Kortfristiga skulder 1 537 1 848 1 308 1 071 1 602 1 554 2 938 3 296 4 262 2 322
Skulder och eget kapital 2 328 3 024 2 081 1 905 2 023 2 072 3 854 3 668 4 189 2 679
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-06
2008-06
2007-06
2005-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 1 017 1 014 1 089 850 1 295 668
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 310 1 858 1 608 2 107 1 314 3 771 4 522 3 685 4 719 2 138
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 938 785 664 750 779 1 186 1 665 1 531 2 038 985
Utdelning till aktieägare 200 360 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 448 5 410 4 484 5 083 5 670 10 707 12 775 11 654 12 123 5 336
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 6 5 6 6 13 20 15 14 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 752 902 897 846 944 822 639 777 859 526
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 478 460 482 501 552 436 377 416 586 379
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 314 616 430 521 738 283 449 959 218 365
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,66% 20,65% -11,70% -10,36% -47,00% -16,32% 9,60% -3,09% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,03% 22,22% 22,73% 29,55% 38,70% 14,19% 12,51% 26,39% 4,25% 11,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,65% 12,42% 10,55% 11,09% 13,82% 2,75% 3,77% 8,31% 1,48% 6,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,57% 82,57% 86,46% 91,47% 94,60% 92,82% 89,56% 88,54% 88,12% 89,88%
Rörelsekapital/omsättning -1,94% 1,98% 15,74% 14,67% 5,19% 3,76% 5,48% 1,58% -2,49% 2,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,08% 23,15% 27,29% 32,60% 20,81% 1,16% 8,54% 9,90% -1,74% 6,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 58,82% 91,83% 137,54% 152,66% 108,43% 110,17% 68,99% 59,38% 53,80% 79,50%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...