Visa allt om Symbal Communication AB
Visa allt om Symbal Communication AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 22 702 22 541 19 529 16 225 17 413 11 204 9 673 12 408 10 698 8 293
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 972 1 185 530 1 179 706 257 421 593 1 532 1 198
Resultat efter finansnetto 971 1 165 508 1 199 766 173 529 739 1 574 1 204
Årets resultat 549 658 806 821 508 157 289 411 837 645
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 93 23 59 75 114 117 65 110 226 201
Omsättningstillgångar 6 790 8 680 4 286 6 278 7 845 4 901 6 841 6 056 4 225 3 572
Tillgångar 6 883 8 703 4 344 6 352 7 959 5 018 6 906 6 166 4 451 3 773
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 658 768 1 170 1 364 1 043 552 395 1 842 1 630 990
Obeskattade reserver 1 306 1 056 751 1 294 1 217 1 145 1 201 1 067 889 488
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 8 104 153 201 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 919 6 872 2 319 3 542 5 499 3 322 5 311 3 259 1 932 2 295
Skulder och eget kapital 6 883 8 703 4 344 6 352 7 959 5 018 6 906 6 166 4 451 3 773
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 1 073 1 063 1 028 886 696 608
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 599 8 212 5 149 5 118 3 392 2 630 2 291 2 558 1 036 237
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 3 657 3 312 2 193 2 403 2 030 1 593 1 447 1 423 687 309
Utdelning till aktieägare 549 658 1 050 1 000 500 0 0 1 700 200 197
Omsättning 22 702 22 541 19 529 16 225 17 413 11 204 9 673 12 408 10 698 8 293
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 20 12 12 11 8 8 8 6 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 032 1 127 1 627 1 352 1 583 1 401 1 209 1 551 1 783 2 764
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 586 601 642 670 626 670 621 661 454 429
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 009 1 220 565 1 218 745 285 467 648 1 584 1 244
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,71% 15,42% 20,36% -6,82% 55,42% 15,83% -22,04% 15,98% 29,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,15% 13,66% 12,20% 19,36% 9,84% 5,12% 7,75% 12,07% 35,45% 31,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,29% 5,27% 2,71% 7,58% 4,50% 2,29% 5,53% 6,00% 14,75% 14,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,24% 8,02% 10,07% 16,86% 13,47% 14,09% 15,82% 22,54% 21,43% 15,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,36% 18,29% 40,42% 36,49% 24,37% 27,82% 18,54% 42,33% 51,00% 35,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 138,04% 126,31% 184,82% 177,24% 142,66% 147,53% 128,81% 185,82% 218,69% 155,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...