Visa allt om Elmgrens Autoservice AB
Visa allt om Elmgrens Autoservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 619 5 666 5 355 4 213 3 650 4 699 4 360 3 816 2 788 2 594
Övrig omsättning 29 3 183 103 122 - 25 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 525 1 506 1 394 1 105 1 113 725 585 270 39 214
Resultat efter finansnetto 1 525 1 526 1 554 1 269 954 752 617 226 20 214
Årets resultat 964 933 899 784 430 449 357 118 7 158
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 71 110 36 142 22 37 52 32 55
Omsättningstillgångar 7 237 6 107 4 948 3 749 2 499 1 974 1 545 1 032 886 863
Tillgångar 7 270 6 177 5 058 3 785 2 641 1 996 1 582 1 084 918 918
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 211 3 397 2 614 1 866 1 225 925 726 470 351 468
Obeskattade reserver 2 012 1 733 1 409 1 012 754 446 297 167 125 125
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 18 28 36 0 0
Kortfristiga skulder 1 047 1 048 1 035 908 663 608 531 412 442 326
Skulder och eget kapital 7 270 6 177 5 058 3 785 2 641 1 996 1 582 1 084 918 918
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 350 309 319 324 179
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 848 786 831 602 452 537 508 494 337 317
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 274 247 264 212 176 337 319 300 228 159
Utdelning till aktieägare 150 150 150 150 143 130 250 100 0 124
Omsättning 5 648 5 669 5 538 4 316 3 772 4 699 4 385 3 816 2 788 2 594
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 873 1 889 1 785 2 107 1 825 1 566 1 453 1 272 929 1 297
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 379 351 371 410 317 406 379 377 303 338
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 538 1 527 1 411 1 114 1 122 740 600 289 62 245
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,83% 5,81% 27,11% 15,42% -22,32% 7,78% 14,26% 36,87% 7,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,99% 24,72% 30,74% 33,58% 42,29% 37,78% 39,13% 25,92% 4,25% 23,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,16% 26,95% 29,04% 30,17% 30,60% 16,05% 14,20% 7,36% 1,40% 8,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,70% 55,12% 54,66% 54,83% 53,84% 49,63% 47,66% 47,46% 44,62% 47,61%
Rörelsekapital/omsättning 110,16% 89,29% 73,07% 67,43% 50,30% 29,07% 23,26% 16,25% 15,93% 20,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,51% 76,88% 73,41% 69,01% 67,43% 62,81% 59,73% 54,45% 48,04% 60,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 627,22% 546,95% 460,00% 392,18% 356,11% 302,30% 253,86% 196,60% 148,19% 193,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...