Visa allt om Rightadvice AB
Visa allt om Rightadvice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 126 1 316 777 612 335 286 1 306 1 765 500 154
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 977 633 143 123 -37 -199 2 617 -86 -642
Resultat efter finansnetto 977 634 144 124 -35 -199 3 633 -78 -634
Årets resultat 572 352 112 123 -35 -96 0 444 -78 -249
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 6 19 37
Omsättningstillgångar 1 636 1 031 406 442 229 397 924 1 086 504 731
Tillgångar 1 636 1 031 406 442 229 397 924 1 092 523 768
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 780 472 232 241 118 280 504 744 390 557
Obeskattade reserver 402 158 0 0 0 0 102 102 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24
Kortfristiga skulder 454 400 174 201 111 117 318 245 132 187
Skulder och eget kapital 1 636 1 031 406 442 229 397 924 1 092 523 768
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 430 210 250 192 125 191 325 480 305 460
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 234 128 45 0 0 18 58 120 17 68
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 137 110 112 60 87 114 172 243 145 189
Utdelning till aktieägare 160 264 112 121 0 127 127 240 90 89
Omsättning 2 126 1 316 777 612 335 286 1 306 1 765 500 154
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 063 658 389 612 335 143 653 883 250 77
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 401 278 56 400 294 201 327 486 237 360
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 977 633 143 123 -37 -199 8 630 -68 -624
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 61,55% 69,37% 26,96% 82,69% 17,13% -78,10% -26,01% 253,00% 224,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 59,72% 61,40% 35,47% 28,05% -15,28% -50,13% 0,32% 57,88% -14,72% -82,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 45,95% 48,10% 18,53% 20,26% -10,45% -69,58% 0,23% 35,81% -15,40% -411,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 55,60% 47,95% 29,86% 39,38% 35,22% 97,90% 46,40% 47,65% 74,40% 353,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,84% 57,73% 57,14% 54,52% 51,53% 70,53% 62,68% 74,86% 74,57% 72,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 360,35% 257,75% 233,33% 219,90% 206,31% 339,32% 290,57% 443,27% 381,82% 390,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...