Visa allt om Fastighets AB Oxtorgsgränd 1
Visa allt om Fastighets AB Oxtorgsgränd 1

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 641 10 313 9 746 9 828 9 337 9 296 9 279 8 959 8 905 8 867
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 316 4 222 3 681 3 961 3 121 3 579 4 018 3 293 3 540 3 855
Resultat efter finansnetto 4 582 4 488 3 939 4 206 3 264 3 885 4 122 3 628 3 794 4 079
Årets resultat 1 064 281 259 248 145 265 107 231 43 -233
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 52 792 53 581 55 592 57 316 59 040 60 763 66 017 67 827 69 638 71 501
Omsättningstillgångar 3 300 3 477 3 567 3 594 3 616 3 735 261 265 846 911
Tillgångar 56 092 57 058 59 159 60 910 62 655 64 498 66 278 68 092 70 484 72 412
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 494 1 430 1 472 1 213 964 819 553 446 215 -28
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 554 1 225 1 236 1 247 1 380 1 276 1 284 1 292 1 300 1 307
Kortfristiga skulder 51 907 54 403 56 451 58 451 60 310 62 403 64 441 66 354 68 969 71 133
Skulder och eget kapital 56 092 57 058 59 159 60 910 62 655 64 498 66 278 68 092 70 484 72 412
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 641 10 313 9 746 9 828 9 337 9 296 9 279 8 959 8 905 8 867
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 540 6 423 5 405 5 685 4 845 5 303 5 742 5 017 5 264 5 578
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,18% 5,82% -0,83% 5,26% 0,44% 0,18% 3,57% 0,61% 0,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,32% 8,02% 6,81% 7,05% 5,36% 6,17% 6,40% 5,49% 5,52% 6,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 43,88% 44,36% 41,32% 43,71% 35,98% 42,80% 45,71% 41,69% 43,73% 51,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,56% 40,94% 37,77% 40,30% 33,43% 38,50% 43,30% 36,76% 39,75% 43,48%
Rörelsekapital/omsättning -456,79% -493,80% -542,62% -558,17% -607,20% -631,11% -691,67% -737,68% -765,00% -791,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,45% 2,51% 2,49% 1,99% 1,54% 1,27% 0,83% 0,65% 0,31% -0,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 6,36% 6,39% 6,32% 6,15% 6,00% 5,99% 0,41% 0,40% 1,23% 1,28%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...