Visa allt om Tre Kråkor AB
Visa allt om Tre Kråkor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 798 2 429 2 743 2 503 2 937 4 840 1 664 2 286 2 570 306
Övrig omsättning - - - - - - - 5 - -
Rörelseresultat (EBIT) 61 109 9 49 -45 403 -238 -164 -202 -119
Resultat efter finansnetto 74 110 97 68 -35 422 -214 -157 -203 1 816
Årets resultat 64 110 97 68 -35 422 -214 -157 -203 1 816
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 716 833 840 899 1 032 1 033 1 146 1 426 1 513 2 023
Omsättningstillgångar 1 593 1 278 756 944 756 930 1 160 870 1 279 1 276
Tillgångar 2 310 2 110 1 596 1 843 1 788 1 962 2 306 2 296 2 792 3 299
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 106 1 172 1 063 1 116 1 191 1 354 1 053 1 358 1 607 1 898
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 953 938 534 726 597 608 1 253 938 1 185 1 400
Skulder och eget kapital 2 310 2 110 1 596 1 843 1 788 1 962 2 306 2 296 2 792 3 299
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 172 0 0 0 0 0 199 205 192 48
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 216 216 222 208 175 0 11 15 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 50 68 68 67 63 55 63 64 60 13
Utdelning till aktieägare 100 130 0 150 143 128 120 92 92 89
Omsättning 1 798 2 429 2 743 2 503 2 937 4 840 1 664 2 291 2 570 306
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 798 - 2 743 2 503 2 937 4 840 1 664 2 286 2 570 306
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 249 - 291 307 281 257 273 301 303 78
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 70 116 16 53 -40 415 -227 -153 -194 -113
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,98% -11,45% 9,59% -14,78% -39,32% 190,87% -27,21% -11,05% 739,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,25% 5,21% 6,02% 3,69% -2,01% 21,51% -9,28% -6,84% -6,91% 55,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,17% 4,53% 3,50% 2,72% -1,23% 8,72% -12,86% -6,87% -7,51% 593,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,91% 20,21% 13,85% 18,06% 11,41% 16,26% 8,71% 11,37% 10,97% 6,54%
Rörelsekapital/omsättning 35,60% 14,00% 8,09% 8,71% 5,41% 6,65% -5,59% -2,97% 3,66% -40,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,88% 55,55% 66,60% 60,55% 66,61% 69,01% 45,66% 59,15% 57,56% 57,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 166,74% 134,75% 141,57% 130,03% 126,63% 152,96% 92,58% 92,75% 107,93% 91,14%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...