Visa allt om Realtime DSP AB
Visa allt om Realtime DSP AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 779 6 849 7 957 8 493 10 187 10 919 11 313 12 302 10 639 9 216
Övrig omsättning - - - - - - - - - 46
Rörelseresultat (EBIT) 1 917 2 729 1 103 1 981 2 569 2 593 730 3 486 2 054 2 287
Resultat efter finansnetto 1 960 2 814 1 251 2 149 2 724 2 824 751 3 635 2 131 2 337
Årets resultat 1 296 2 169 1 024 1 499 1 783 1 787 491 1 925 1 106 1 247
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 174 1 174 1 174 1 174 1 151 1 132 2 128 147 139 153
Omsättningstillgångar 12 799 13 436 12 768 12 875 13 254 12 109 10 846 12 253 10 104 7 803
Tillgångar 13 972 14 609 13 942 14 048 14 405 13 241 12 973 12 400 10 243 7 956
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 962 7 466 6 497 6 673 6 374 5 791 5 205 5 914 5 079 3 973
Obeskattade reserver 4 363 4 069 4 050 4 135 4 038 3 752 3 387 3 337 2 408 1 851
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 647 3 074 3 395 3 240 3 993 3 698 4 382 3 148 2 756 2 132
Skulder och eget kapital 13 972 14 609 13 942 14 048 14 405 13 241 12 973 12 400 10 243 7 956
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 2 264 1 840 3 280 2 000 2 240 1 920
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 1 384 1 036 1 240 - - -
Löner till övriga anställda 1 841 2 619 4 663 4 281 2 836 3 754 4 055 3 912 3 498 2 504
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 793 1 168 1 864 1 784 2 095 2 269 2 777 2 366 2 323 1 773
Utdelning till aktieägare 4 000 1 800 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 090 0
Omsättning 4 779 6 849 7 957 8 493 10 187 10 919 11 313 12 302 10 639 9 262
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 6 8 9 11 11 12 12 11 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 956 1 142 995 944 926 993 943 1 025 967 1 024
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 528 641 820 681 659 721 848 695 739 695
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 917 2 729 1 103 1 986 2 574 2 610 749 3 506 2 068 2 301
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -30,22% -13,92% -6,31% -16,63% -6,70% -3,48% -8,04% 15,63% 15,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,03% 19,26% 8,98% 15,30% 18,92% 21,35% 5,79% 29,31% 21,08% 29,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 41,01% 41,09% 15,73% 25,30% 26,75% 25,89% 6,64% 29,55% 20,29% 25,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 212,43% 151,29% 117,80% 113,45% 90,91% 77,03% 57,14% 74,01% 69,07% 61,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,19% 72,83% 69,26% 69,19% 64,91% 64,62% 59,36% 67,07% 66,51% 66,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 483,53% 437,09% 376,08% 397,38% 331,93% 327,45% 247,51% 389,23% 366,62% 365,99%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...