Visa allt om Utby Entreprenad AB
Visa allt om Utby Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 11 283 12 033 8 153 9 283 7 461 5 313 7 716 8 909 13 775 6 506
Övrig omsättning 783 449 362 150 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 348 31 494 -37 297 16 451 -86 783 -253
Resultat efter finansnetto 1 321 -18 462 -97 198 -11 421 -143 695 -365
Årets resultat 762 73 263 1 104 17 254 -74 532 -365
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 73 52 72 84 27 40 11 41 53 141
Omsättningstillgångar 3 324 2 592 2 194 1 645 2 345 1 807 1 736 1 955 5 561 3 248
Tillgångar 3 396 2 644 2 265 1 729 2 372 1 847 1 747 1 996 5 614 3 388
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 332 569 497 234 332 228 311 57 131 -400
Obeskattade reserver 337 0 120 0 105 53 93 0 69 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 263 554 136 338 602 327 228 386 904 265
Kortfristiga skulder 1 464 1 521 1 512 1 157 1 332 1 238 1 115 1 552 4 510 3 524
Skulder och eget kapital 3 396 2 644 2 265 1 729 2 372 1 847 1 747 1 996 5 614 3 388
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 221 157 205 224 332 162 145 131
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 108 4 398 3 153 2 707 2 006 1 609 1 758 2 723 3 285 2 677
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 364 1 256 1 082 946 953 682 796 920 1 151 974
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 100 0 100 0 0 0
Omsättning 12 066 12 482 8 515 9 433 7 461 5 313 7 716 8 909 13 775 6 506
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 8 8 8 7 7 9 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 940 1 003 1 019 1 160 933 759 1 102 990 861 407
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 464 476 563 486 414 373 425 435 258 245
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 377 50 513 -13 310 27 470 -59 819 -205
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,23% 47,59% -12,17% 24,42% 40,43% -31,14% -13,39% -35,32% 111,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 39,78% 1,25% 21,85% -2,08% 12,65% 0,97% 25,99% -3,86% 14,00% -8,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,97% 0,27% 6,07% -0,39% 4,02% 0,34% 5,88% -0,86% 5,71% -4,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,00% 53,37% 68,56% 48,41% 59,50% 61,55% 55,64% 54,13% 80,08% 77,90%
Rörelsekapital/omsättning 16,48% 8,90% 8,37% 5,26% 13,58% 10,71% 8,05% 4,52% 7,63% -4,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,96% 21,52% 26,08% 13,53% 17,26% 14,46% 21,73% 2,86% 3,22% -11,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 227,05% 170,41% 99,80% 118,67% 167,04% 106,46% 128,43% 84,92% 71,97% 91,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...