Visa allt om Stenungsund Catering & Festservice AB
Visa allt om Stenungsund Catering & Festservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 181
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -22 0 -5 -5 -3 0 0 -8 5 119
Resultat efter finansnetto 78 643 -5 120 1 57 126 -46 -15 108
Årets resultat 78 1 004 75 111 0 42 93 -44 3 48
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 850 850 850 850 850 850 850 850 933
Omsättningstillgångar 1 344 410 0 0 19 3 3 2 183 262
Tillgångar 1 344 1 260 850 850 869 853 853 852 1 033 1 194
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 179 1 135 221 236 125 185 223 251 261 258
Obeskattade reserver 0 0 46 16 39 39 39 39 25 45
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 049 0 0 0 121 207 293 383 627 793
Kortfristiga skulder 116 125 584 598 584 422 298 180 119 98
Skulder och eget kapital 1 344 1 260 850 850 869 853 853 852 1 033 1 194
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 287
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 194
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 167
Utdelning till aktieägare 78 1 034 90 90 0 60 80 120 40 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 181
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 727
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 218
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -22 0 -5 -5 -3 0 0 -8 5 126
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - -100,00% -99,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - 0,48% 10,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - 50,00% 5,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - 100,00% 46,26%
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - 640,00% 7,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,32% 90,08% 30,22% 29,23% 17,69% 25,06% 29,51% 32,83% 27,01% 24,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 158,62% 328,00% 0,00% 0,00% 3,25% 0,71% 1,01% 1,11% 153,78% 267,35%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...