Visa allt om Tikami AB
Visa allt om Tikami AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 931 1 169 - - 41 532 173 0 0 38
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 316 30 - - -74 272 42 -89 -100 -37
Resultat efter finansnetto 326 52 - - -73 272 42 -89 -108 -171
Årets resultat 191 15 - - -25 186 42 -89 -44 -134
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 381 401 - - 169 59 30 43 88 194
Omsättningstillgångar 343 1 403 - - 236 520 111 23 97 151
Tillgångar 724 1 804 - - 405 580 141 66 185 345
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 305 115 - - 255 280 94 52 142 185
Obeskattade reserver 144 62 - - 0 48 0 0 0 64
Avsättningar (tkr) 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 - - 0 50 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 275 1 627 - - 150 201 47 14 44 95
Skulder och eget kapital 724 1 804 - - 405 580 141 66 185 345
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 12 13 - - 12 13 13 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Omsättning 931 1 169 - - 41 532 173 0 0 38
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 - - 1 1 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 931 1 169 - - 41 532 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 28 51 - - 14 16 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 322 30 - - -60 302 55 -44 -49 15
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,36% - - - -92,29% 207,51% - - -100,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 45,03% 2,88% - - -18,27% 46,90% 29,79% - - -49,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 35,02% 4,45% - - -180,49% 51,13% 24,28% - - -450,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% - - 100,00% 78,20% 100,00% - - 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,30% -19,16% - - 209,76% 59,96% 36,99% - - 147,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,64% 9,06% - - 62,96% 54,38% 66,67% 78,79% 76,76% 66,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 124,73% 86,23% - - 157,33% 258,71% 236,17% 164,29% 220,45% 158,95%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...