Visa allt om Andreas Ross Förvaltning AB
Visa allt om Andreas Ross Förvaltning AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 5 486 5 812 7 242 8 413 9 699 10 510 11 829 11 935 9 979 9 984
Övrig omsättning - - - 17 49 110 259 - - 16
Rörelseresultat (EBIT) 397 42 316 376 -286 -591 -268 -848 -458 -575
Resultat efter finansnetto 281 -89 173 166 -451 -704 -437 -934 -410 -547
Årets resultat 281 -89 173 166 -451 -704 -457 -314 -210 -378
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 248 360 485 588 718 858 974 1 126 682 768
Omsättningstillgångar 316 286 239 246 399 297 824 1 003 1 447 1 664
Tillgångar 564 646 724 833 1 117 1 155 1 798 2 130 2 129 2 433
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -2 064 -2 345 -2 256 -2 429 -2 594 -2 143 -1 440 -983 -669 -459
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 978 974 840 908 731 913 1 076 1 397 1 233 1 380
Kortfristiga skulder 1 651 2 018 2 139 2 354 2 980 2 386 2 162 1 715 1 565 1 512
Skulder och eget kapital 564 646 724 833 1 117 1 155 1 798 2 130 2 129 2 433
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 304 483 600 562 531 556 556 486 506 527
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 661 1 710 1 986 2 436 3 303 4 055 4 461 4 518 3 486 3 409
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 556 723 862 1 017 1 254 1 502 1 753 1 984 1 544 1 650
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 486 5 812 7 242 8 430 9 748 10 620 12 088 11 935 9 979 10 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 7 7 8 10 13 14 15 13 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 914 830 1 035 1 052 970 808 845 796 768 713
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 413 417 493 502 509 470 484 466 427 402
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 509 157 444 507 -145 -439 -112 -689 -342 -473
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,61% -19,75% -13,92% -13,26% -7,72% -11,15% -0,89% 19,60% -0,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 70,39% 6,50% 43,65% 45,14% -25,60% -51,17% -14,91% -38,50% -16,20% -19,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,24% 0,72% 4,36% 4,47% -2,95% -5,62% -2,27% -6,87% -3,46% -4,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,06% 77,51% 71,84% 72,10% 72,91% 72,80% 72,36% 73,77% 70,61% 68,15%
Rörelsekapital/omsättning -24,33% -29,80% -26,24% -25,06% -26,61% -19,88% -11,31% -5,97% -1,18% 1,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -365,96% -363,00% -311,60% -291,60% -232,23% -185,54% -80,09% -46,15% -31,42% -18,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4,06% 4,21% 7,95% 6,24% 7,82% 5,53% 28,12% 40,76% 79,68% 91,07%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 244 371 366 414 408 410 408 462
Övrig omsättning - - - 3 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 1 97 28 -1 51 50 47 54 99
Resultat efter finansnetto -1 129 -28 67 -14 -46 21 42 28 35 81
Årets resultat -1 129 -28 7 -14 -46 21 2 -2 -145 41
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 000 1 000 1 000 1 000
Omsättningstillgångar 2 22 66 87 110 134 14 23 32 189
Tillgångar 2 1 122 1 166 1 187 1 210 1 234 1 014 1 023 1 032 1 189
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 128 1 29 22 37 83 62 60 62 207
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 009 1 009 999 0 73 13 93 173 227 307
Kortfristiga skulder 121 111 138 1 166 1 100 1 138 858 790 744 676
Skulder och eget kapital 2 1 122 1 166 1 187 1 210 1 234 1 014 1 023 1 032 1 189
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 101 233 232 232 232 232 209 220
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 44 113 113 113 113 118 132 131
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 244 374 366 414 408 410 408 462
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 244 371 366 414 408 410 408 462
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 146 346 345 345 345 350 341 351
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 0 1 97 28 -1 51 50 47 54 99
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -34,23% 1,37% -11,59% 1,47% -0,49% 0,49% -11,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 8,32% 2,36% -0,08% 4,13% 4,93% 4,59% 5,23% 8,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 39,75% 7,55% -0,27% 12,32% 12,25% 11,46% 13,24% 21,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - -29,51% -290,84% -270,49% -242,51% -206,86% -187,07% -174,51% -105,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -56 400,00% 0,09% 2,49% 1,85% 3,06% 6,73% 6,11% 5,87% 6,01% 17,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1,65% 19,82% 47,83% 7,46% 10,00% 11,78% 1,63% 2,91% 4,30% 27,96%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...