Visa allt om Centrumfastigheter i Landskrona AB
Visa allt om Centrumfastigheter i Landskrona AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 666 6 471 6 437 6 300 6 153 5 466 4 711 3 878 3 896 3 870
Övrig omsättning 20 25 6 8 1 57 46 44 - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 658 3 085 3 143 3 167 2 827 2 058 2 059 1 455 1 224 1 042
Resultat efter finansnetto 2 316 1 590 1 575 1 269 861 721 562 234 -10 270
Årets resultat 1 483 1 010 1 156 955 729 652 419 169 -12 173
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 57 175 57 880 58 585 59 154 59 723 60 292 58 351 28 943 30 339 29 436
Omsättningstillgångar 7 161 5 640 4 669 3 084 1 656 432 732 234 238 2 294
Tillgångar 64 336 63 520 63 253 62 238 61 378 60 723 59 083 29 178 30 578 31 731
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 691 5 208 4 682 3 526 2 571 1 842 1 190 771 602 613
Obeskattade reserver 1 324 911 620 367 192 118 80 0 0 0
Avsättningar (tkr) 675 580 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 53 235 53 781 54 326 55 417 55 962 56 507 54 379 27 600 28 874 30 016
Kortfristiga skulder 2 410 3 040 3 625 2 928 2 653 2 255 3 434 807 1 102 1 101
Skulder och eget kapital 64 336 63 520 63 253 62 238 61 378 60 723 59 083 29 178 30 578 31 731
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 686 6 496 6 443 6 308 6 154 5 523 4 757 3 922 3 896 3 870
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 363 3 790 3 712 3 736 3 396 2 627 2 302 1 940 1 709 1 523
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,01% 0,53% 2,17% 2,39% 12,57% 16,03% 21,48% -0,46% 0,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,73% 4,94% 5,08% 5,18% 4,64% 3,39% 3,49% 5,01% 4,01% 3,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 55,30% 48,49% 49,88% 51,16% 46,29% 37,65% 43,75% 37,70% 31,44% 26,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 71,27% 40,18% 16,22% 2,48% -16,20% -33,35% -57,36% -14,78% -22,18% 30,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,01% 9,32% 8,17% 6,10% 4,42% 3,18% 2,11% 2,64% 1,97% 1,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 297,14% 185,53% 128,80% 105,33% 62,42% 19,16% 21,32% 29,00% 21,60% 208,36%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...