Visa allt om PEAL Mineral Processing AB
Visa allt om PEAL Mineral Processing AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 6 616 11 930 7 832 7 174 17 138 5 845 6 735 16 257 10 423 3 991
Övrig omsättning - - - - - - 64 3 91 130
Rörelseresultat (EBIT) 0 552 430 109 608 -603 569 1 770 1 757 326
Resultat efter finansnetto 16 513 282 110 638 -729 546 1 800 904 328
Årets resultat 0 294 155 58 351 25 3 9 37 177
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 0 265 446 777 1 450 1 916 3 999 3 533 316
Omsättningstillgångar 3 732 5 424 3 904 2 840 3 257 6 988 3 386 2 831 13 072 1 416
Tillgångar 3 782 5 424 4 169 3 286 4 034 8 438 5 302 6 830 16 605 1 732
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 315 564 371 460 545 194 170 166 158 509
Obeskattade reserver 409 410 280 203 174 14 0 1 030 1 043 193
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 743 1 694 1 651 1 626 2 224 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 316 2 756 1 868 996 1 041 8 230 5 133 5 633 15 405 1 030
Skulder och eget kapital 3 782 5 424 4 169 3 286 4 034 8 438 5 302 6 830 16 605 1 732
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 722 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 724 990 853 932 695 163 288 70 453 855
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 320 425 421 466 324 331 96 24 166 290
Utdelning till aktieägare 50 250 100 245 143 0 0 0 0 388
Omsättning 6 616 11 930 7 832 7 174 17 138 5 845 6 799 16 260 10 514 4 121
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 1 0 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 308 5 965 3 916 3 587 8 569 2 923 6 735 - 5 212 1 330
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 575 760 633 692 515 638 402 - 316 388
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 0 552 503 440 938 -573 1 049 3 001 2 056 585
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -44,54% 52,32% 9,17% -58,14% 193,21% -13,21% -58,57% 55,97% 161,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,92% 13,07% 11,13% 5,66% 19,29% -6,42% 11,47% 27,92% 6,14% 19,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,81% 5,94% 5,92% 2,59% 4,54% -9,27% 9,03% 11,73% 9,79% 8,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,45% 22,27% 32,32% 37,80% 17,76% 18,49% 20,59% 19,29% 26,72% 57,03%
Rörelsekapital/omsättning 36,52% 22,36% 26,00% 25,70% 12,93% -21,25% -25,94% -17,24% -22,38% 9,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,76% 16,29% 14,14% 18,55% 16,69% 2,42% 3,21% 13,29% 5,47% 37,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 240,27% 175,25% 132,87% 237,45% 241,69% 51,46% 44,30% 27,13% 42,65% 90,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...