Visa allt om Petite Plage AB
Visa allt om Petite Plage AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 682 704 379 219 163 71 135 693 777 739
Övrig omsättning - - 2 - - - - 8 - -
Rörelseresultat (EBIT) 84 68 130 18 50 9 -203 87 54 40
Resultat efter finansnetto 84 68 130 18 50 8 -204 85 53 42
Årets resultat 64 52 119 18 50 8 -180 41 35 35
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 40 40 40 61 81 104 126 45 80
Omsättningstillgångar 441 418 266 185 108 45 94 366 332 257
Tillgångar 481 458 306 225 169 126 198 492 378 337
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 223 209 189 70 52 -30 -38 172 132 96
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 56 48 19 0 0 0 0 0 0 9
Kortfristiga skulder 202 201 98 155 117 157 236 297 247 231
Skulder och eget kapital 481 458 306 225 169 126 198 492 378 337
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 121 234 181 112
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 300 300 50 0 0 0 0 0 0 4
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 107 107 28 13 4 0 48 113 94 53
Utdelning till aktieägare 50 50 0 0 0 0 0 30 0 0
Omsättning 682 704 381 219 163 71 135 701 777 739
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 682 704 379 219 163 71 135 693 777 739
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 413 411 77 13 4 - 170 348 278 172
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 84 68 130 38 71 31 -181 109 88 72
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,12% 85,75% 73,06% 34,36% 129,58% -47,41% -80,52% -10,81% 5,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,46% 14,85% 42,48% 8,00% 29,59% 7,14% -102,53% 17,68% 14,55% 12,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,32% 9,66% 34,30% 8,22% 30,67% 12,68% -150,37% 12,55% 7,08% 5,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,95% 98,72% 93,67% 79,91% 89,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 35,04% 30,82% 44,33% 13,70% -5,52% -157,75% -105,19% 9,96% 10,94% 3,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,36% 45,63% 61,76% 31,11% 30,77% -23,81% -19,19% 38,33% 34,92% 28,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 218,32% 207,96% 271,43% 119,35% 92,31% 28,66% 39,83% 123,23% 134,41% 111,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...