Visa allt om Progressa Plus AB
Visa allt om Progressa Plus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 570 1 067 1 022 643 973 551 411 1 970 622 1 289
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 96 199 119 -33 144 -45 -177 433 -65 176
Resultat efter finansnetto 110 200 119 -26 153 -28 -145 419 -64 220
Årets resultat 57 156 69 -6 92 -16 17 212 2 157
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 285 655 655 655 647 312 213 323 327 455
Omsättningstillgångar 448 476 450 428 465 516 595 1 061 537 803
Tillgångar 733 1 131 1 105 1 083 1 112 827 809 1 383 865 1 258
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 457 900 744 675 681 589 606 714 503 601
Obeskattade reserver 74 44 44 14 34 0 12 174 58 127
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 202 187 316 393 396 238 191 495 304 531
Skulder och eget kapital 733 1 131 1 105 1 083 1 112 827 809 1 383 865 1 258
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 154 173 280 159 237
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 105 225 215 192 202 0 0 0 0 5
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 33 83 150 123 138 97 97 154 89 166
Utdelning till aktieägare 0 500 0 0 0 0 0 125 0 100
Omsättning 570 1 067 1 022 643 973 551 411 1 970 622 1 289
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 570 1 067 1 022 643 973 551 411 1 970 622 1 289
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 162 319 402 308 351 251 272 451 254 421
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 96 199 119 -33 144 -39 -171 447 -41 198
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -46,58% 4,40% 58,94% -33,92% 76,59% 34,06% -79,14% 216,72% -51,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,01% 17,68% 10,77% -2,31% 13,67% -3,26% -17,80% 32,03% -6,71% 17,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,30% 18,74% 11,64% -3,89% 15,62% -4,90% -35,04% 22,49% -9,32% 17,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 50,51% 62,70% 61,29%
Rörelsekapital/omsättning 43,16% 27,09% 13,11% 5,44% 7,09% 50,45% 98,30% 28,73% 37,46% 21,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,22% 82,61% 70,44% 63,28% 63,49% 71,22% 76,00% 60,69% 62,98% 55,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 221,78% 254,55% 142,41% 108,91% 117,42% 216,81% 311,52% 214,34% 176,64% 151,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...