Visa allt om Fredrik Hagstedt totalservice AB
Visa allt om Fredrik Hagstedt totalservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 121 523 562 318 390 712 1 850 2 969 2 775 3 026
Övrig omsättning - - - - - - 32 6 24 -
Rörelseresultat (EBIT) 543 324 216 3 8 2 -237 25 -309 46
Resultat efter finansnetto 540 324 203 -313 -274 -185 -422 -191 -327 43
Årets resultat 540 324 203 -313 -274 -185 -422 -191 -327 43
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 137 48 8 4 904 5 147 5 397 5 634 5 441 3 577 29
Omsättningstillgångar 475 197 258 -40 35 49 365 591 1 133 535
Tillgångar 613 246 266 4 864 5 182 5 446 5 999 6 033 4 710 564
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 169 -396 -720 -923 -610 -337 -151 271 161 338
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 123 398 698 853 4 785 4 933 5 068 5 353 4 257 0
Kortfristiga skulder 321 244 288 4 934 1 007 849 1 082 409 291 225
Skulder och eget kapital 613 246 266 4 864 5 182 5 446 5 999 6 033 4 710 564
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 81 219 227 244 252
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 72 56 0 0 0 73 368 470 272 136
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 12 18 0 0 0 31 176 251 166 127
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 121 523 562 318 390 712 1 882 2 975 2 799 3 026
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 0 0 0 2 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 121 523 - - - 356 617 990 925 1 513
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 91 78 - - - 50 255 252 228 258
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 586 337 232 246 258 226 -6 170 -230 61
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 114,34% -6,94% 76,73% -18,46% -45,22% -61,51% -37,69% 6,99% -8,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 88,58% 131,71% 81,58% 0,06% 0,15% 0,07% -3,95% 0,46% -6,54% 8,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 48,44% 61,95% 38,61% 0,94% 2,05% 0,56% -12,81% 0,94% -11,10% 1,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,92% 89,48% 96,44% 99,69% 98,46% 86,52% 66,70% 46,04% 30,52% 28,78%
Rörelsekapital/omsättning 13,74% -8,99% -5,34% -1 564,15% -249,23% -112,36% -38,76% 6,13% 30,34% 10,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,57% -160,98% -270,68% -18,98% -11,77% -6,19% -2,52% 4,49% 3,42% 59,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 142,37% 73,77% 89,58% -0,85% 3,48% 5,54% 31,33% 103,91% 325,09% 151,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...