Visa allt om Konvoj Utveckling AB
Visa allt om Konvoj Utveckling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 280 427 438 395 1 599 1 987 946 1 307 1 030 1 667
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -40 174 -15 -95 340 314 160 31 -106 383
Resultat efter finansnetto -42 171 -18 -93 340 312 155 23 -111 381
Årets resultat -42 157 -18 -93 249 227 113 14 -15 201
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 45 67 88 0 23 45 68 90 122 21
Omsättningstillgångar 254 291 237 324 641 571 407 246 344 682
Tillgångar 299 358 325 324 664 616 475 337 465 703
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 68 261 104 122 359 290 223 123 174 314
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 51 68 0 28 61 78 93 105 0
Kortfristiga skulder 231 47 153 202 277 266 174 121 186 291
Skulder och eget kapital 299 358 325 324 664 616 475 337 465 703
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 102 - 157 179 294 388 306 514 385 640
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 10 0 20 18 150 206 176 243 180 240
Utdelning till aktieägare 0 150 0 0 143 180 110 13 65 125
Omsättning 280 427 438 395 1 599 1 987 946 1 307 1 030 1 667
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 280 - 438 395 1 599 1 987 946 1 307 1 030 1 667
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 112 - 177 201 444 594 485 788 566 885
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -18 196 5 -72 363 337 183 62 -75 405
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -34,43% -2,51% 10,89% -75,30% -19,53% 110,04% -27,62% 26,89% -38,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -13,38% 48,88% -4,31% -28,09% 51,81% 50,97% 33,68% 9,20% -22,58% 54,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -14,29% 40,98% -3,20% -23,04% 21,51% 15,80% 16,91% 2,37% -10,19% 22,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 98,83% 99,32% 90,89% 71,42% 69,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,21% 57,14% 19,18% 30,89% 22,76% 15,35% 24,63% 9,56% 15,34% 23,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,74% 72,91% 32,00% 37,65% 54,07% 47,08% 46,95% 36,50% 37,42% 54,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,96% 619,15% 154,90% 160,40% 231,41% 214,66% 233,91% 203,31% 184,95% 234,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...