Visa allt om ApoEx AB
Visa allt om ApoEx AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2015-04
Nettoomsättning 1 327 163 1 724 477
Övrig omsättning - 2 097
Rörelseresultat (EBIT) 2 869 26 097
Resultat efter finansnetto 3 019 24 243
Årets resultat 1 631 18 777
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2015-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 43 956 12 001
Omsättningstillgångar 450 472 221 040
Tillgångar 494 428 233 041
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 62 593 45 938
Minoritetsintressen 0 24
Avsättningar (tkr) 13 385 3 663
Långfristiga skulder 34 000 0
Kortfristiga skulder 384 450 183 416
Skulder och eget kapital 494 428 233 041
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2015-04
Löner till styrelse & VD 1 908 -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 37 915 36 140
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 16 478 13 310
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 1 327 163 1 726 574
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 189 101
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 022 17 074
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 313 493
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 288 29 972
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,65% 11,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,24% 1,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 7,04% 6,25%
Rörelsekapital/omsättning 4,97% 2,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,66% 19,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 100,52% 103,01%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 094 903 1 723 005 1 518 259 691 663 221 310 87 228 0 0 0 63
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 897 25 745 26 161 19 020 2 038 48 -272 -40 -116 -178
Resultat efter finansnetto 2 033 23 926 24 232 17 778 2 073 54 -272 -37 -112 -177
Årets resultat 437 13 765 14 796 9 704 1 119 22 128 -37 -84 -154
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 78 630 9 993 10 933 12 034 2 428 2 111 58 27 49 95
Omsättningstillgångar 246 638 220 779 242 839 194 013 36 145 7 881 579 358 286 405
Tillgångar 325 268 230 772 253 772 206 047 38 573 9 992 637 385 335 500
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 47 462 32 025 24 636 14 839 5 096 3 978 397 269 6 91
Obeskattade reserver 17 741 16 650 10 530 5 030 530 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 34 000 0 22 917 40 000 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 226 065 182 097 195 690 146 178 32 948 6 016 240 116 328 410
Skulder och eget kapital 325 268 230 772 253 772 206 047 38 573 9 992 637 385 335 500
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04 2009-04 2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 1 588 2 324 1 980 1 160 980 420 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 29 634 31 709 20 739 11 978 4 071 764 0 0 0 33
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 13 694 12 551 8 563 4 705 1 543 652 0 0 46 8
Utdelning till aktieägare 0 0 7 000 5 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 094 903 1 723 005 1 518 259 691 663 221 310 87 228 0 0 0 63
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 100 96 66 35 17 13 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 949 17 948 23 004 19 762 13 018 6 710 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 464 485 475 560 430 148 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 823 29 613 29 491 22 159 2 503 81 -250 -18 -76 -137
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 13,49% 119,51% 212,53% 153,71% - - - -100,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,66% 11,39% 11,03% 9,31% 5,40% 0,55% - - - -35,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,20% 1,53% 1,84% 2,77% 0,94% 0,06% - - - -277,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 6,72% 6,17% 5,60% 8,08% 7,06% 5,48% - - - 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,88% 2,25% 3,11% 6,92% 1,44% 2,14% - - - -7,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,85% 19,50% 12,94% 9,00% 14,22% 39,81% 62,32% 69,87% 1,79% 18,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 91,32% 103,61% 108,06% 114,92% 101,28% 115,91% 241,25% 308,62% 87,20% 98,78%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...