Visa allt om Uddevalla Lastbilcentral AB
Visa allt om Uddevalla Lastbilcentral AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 203 950 215 168 214 749 226 736 223 156 201 544 160 656 169 938 146 557 144 403
Övrig omsättning 44 808 46 316 49 748 44 357 54 376 56 598 52 886 63 598 64 342 59 085
Rörelseresultat (EBIT) 3 404 -5 148 3 185 4 001 5 743 4 417 2 713 3 753 1 833 874
Resultat efter finansnetto 4 784 -6 173 1 811 2 323 4 147 3 165 1 890 1 940 673 -63
Årets resultat 4 128 -5 776 1 170 1 581 2 947 2 209 1 285 1 168 396 -249
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 606 34 470 42 934 47 544 39 738 42 409 32 455 33 796 33 899 18 505
Omsättningstillgångar 41 327 35 132 40 920 39 280 42 345 40 063 28 674 28 977 31 133 27 313
Tillgångar 74 933 69 602 83 853 86 824 82 083 82 472 61 129 62 773 65 032 45 818
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 554 10 426 16 202 15 032 13 244 10 083 7 874 6 554 5 949 5 553
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 289 1 104 2 720 2 293 1 269 596 468 589 469 440
Långfristiga skulder 13 813 18 768 26 370 31 411 24 095 30 728 24 155 29 228 33 746 13 509
Kortfristiga skulder 45 277 39 303 38 560 38 088 43 476 41 064 28 631 26 403 24 869 26 317
Skulder och eget kapital 74 933 69 602 83 853 86 824 82 083 82 472 61 129 62 773 65 032 45 818
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 018 1 133 1 207 2 364 1 811 1 667 1 553 1 329 1 355 880
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 12 598 17 020 15 476 15 588 11 159 11 647 10 549 11 296 10 096 10 278
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 047 7 156 6 413 7 035 5 002 4 906 4 836 4 992 4 799 4 314
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 248 758 261 484 264 497 271 093 277 532 258 142 213 542 233 536 210 899 203 488
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 42 45 46 37 35 30 34 33 33
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 579 5 123 4 772 4 929 6 031 5 758 5 355 4 998 4 441 4 376
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 584 588 521 480 503 581 579 552 503 481
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 995 5 626 11 659 11 373 11 435 9 840 7 002 8 925 5 825 5 597
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,21% 0,20% -5,29% 1,60% 10,72% 25,45% -5,46% 15,95% 1,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,29% -7,27% 3,91% 4,69% 7,28% 5,41% 4,51% 6,15% 2,95% 2,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,68% -2,35% 1,53% 1,80% 2,68% 2,21% 1,72% 2,27% 1,31% 0,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -5,91% -4,41% -4,83% -3,05% -8,66% -10,91% -15,61% -18,65% -25,53% -23,83%
Rörelsekapital/omsättning -1,94% -1,94% 1,10% 0,53% -0,51% -0,50% 0,03% 1,51% 4,27% 0,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,42% 14,98% 19,32% 17,31% 16,13% 12,23% 12,88% 10,44% 9,15% 12,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 89,80% 87,38% 100,98% 100,74% 95,75% 96,23% 98,88% 108,14% 123,44% 102,72%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 146 318 146 182 139 560 153 548 166 269 157 540 139 158 138 895 129 691 126 462
Övrig omsättning 44 033 45 942 48 556 43 407 52 050 55 379 52 319 63 103 63 664 58 983
Rörelseresultat (EBIT) 1 423 -4 103 797 911 2 128 1 791 980 781 851 -271
Resultat efter finansnetto 1 141 -2 267 409 197 2 019 1 420 644 275 172 -459
Årets resultat 162 69 368 137 1 190 990 547 160 199 75
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 112 16 107 21 540 22 271 13 050 13 332 12 109 12 011 12 371 4 485
Omsättningstillgångar 36 293 34 833 31 199 30 122 37 751 36 576 28 196 25 222 27 433 23 575
Tillgångar 47 404 50 940 52 740 52 393 50 801 49 907 40 305 37 232 39 804 28 061
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 440 11 278 11 209 10 841 10 704 9 513 7 459 6 912 5 398 5 199
Obeskattade reserver 170 272 299 360 360 0 0 150 150 296
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 395 9 691 13 446 15 515 8 364 8 190 7 587 8 171 13 242 3 923
Kortfristiga skulder 30 399 29 700 27 786 25 677 31 374 32 204 25 260 22 000 21 014 18 643
Skulder och eget kapital 47 404 50 940 52 740 52 393 50 801 49 907 40 305 37 232 39 804 28 061
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 018 1 133 1 207 1 280 1 140 1 057 1 001 830 838 471
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 3 669 3 716 3 790 3 742 3 562 3 375 3 399 3 439 3 011 2 995
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 314 2 103 2 021 2 087 1 972 1 907 2 005 1 948 1 884 1 408
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 190 351 192 124 188 116 196 955 218 319 212 919 191 477 201 998 193 355 185 445
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 8 9 9 9 6 9 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 20 903 18 273 15 507 17 061 18 474 26 257 15 462 15 433 14 410 14 051
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 803 855 786 800 763 1 107 735 718 654 560
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 793 1 821 1 262 1 446 2 751 2 327 1 441 1 233 1 196 116
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,09% 4,74% -9,11% -7,65% 5,54% 13,21% 0,19% 7,10% 2,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,02% -3,72% 1,59% 1,81% 5,11% 3,67% 2,53% 2,33% 1,29% -0,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,98% -1,30% 0,60% 0,62% 1,56% 1,16% 0,73% 0,62% 0,40% -0,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -22,51% -23,97% -27,07% -21,02% -23,99% -27,55% -30,20% -37,99% -41,81% -40,42%
Rörelsekapital/omsättning 4,03% 3,51% 2,45% 2,89% 3,84% 2,78% 2,11% 2,32% 4,95% 3,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,41% 22,56% 21,70% 21,20% 21,59% 19,06% 18,51% 18,85% 13,83% 19,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 118,42% 116,15% 110,60% 116,03% 118,84% 112,47% 110,51% 112,93% 128,69% 125,20%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...