Visa allt om D F Byggteknik AB
Visa allt om D F Byggteknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 586 3 253 6 624 9 292 13 534 19 026 7 765 18 656 3 167 4 280
Övrig omsättning - - 66 - 167 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -130 128 164 386 86 -291 84 251 -12 295
Resultat efter finansnetto -136 127 155 348 9 -485 83 239 -17 286
Årets resultat 2 72 87 235 9 -381 28 117 -2 249
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 17 56 77 116 124 349 127 67 92
Omsättningstillgångar 1 565 1 047 2 387 1 811 1 457 2 484 612 4 892 1 111 1 354
Tillgångar 1 572 1 063 2 442 1 888 1 573 2 608 961 5 019 1 177 1 445
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 277 475 403 352 117 109 453 525 408 410
Obeskattade reserver 57 141 110 70 0 0 104 71 0 20
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 287 271 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 237 447 1 930 1 466 1 169 2 229 404 4 423 769 1 016
Skulder och eget kapital 1 572 1 063 2 442 1 888 1 573 2 608 961 5 019 1 177 1 445
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 210 310 283 272 188
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 865 807 1 112 1 929 818 497 199 1 414 28 41
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 544 298 475 759 330 336 264 640 155 127
Utdelning till aktieägare 0 200 0 0 0 0 0 100 0 0
Omsättning 8 586 3 253 6 690 9 292 13 701 19 026 7 765 18 656 3 167 4 280
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 4 7 4 3 2 7 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 862 1 084 1 656 1 327 3 384 6 342 3 883 2 665 1 584 4 280
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 549 382 415 393 319 384 421 342 247 411
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -121 142 185 412 110 -259 120 279 24 332
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 163,94% -50,89% -28,71% -31,34% -28,87% 145,02% -58,38% 489,07% -26,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,21% 12,04% 6,72% 20,50% 5,47% -11,16% 8,74% 5,02% -0,93% 20,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,50% 3,93% 2,48% 4,16% 0,64% -1,53% 1,08% 1,35% -0,35% 6,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,26% 78,39% 71,30% 54,76% 76,35% 70,79% 78,15% 60,21% 34,73% 72,85%
Rörelsekapital/omsättning 3,82% 18,44% 6,90% 3,71% 2,13% 1,34% 2,68% 2,51% 10,80% 7,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,45% 55,03% 20,02% 21,38% 7,44% 4,18% 55,11% 11,48% 34,66% 29,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 126,52% 234,23% 123,68% 123,53% 124,64% 87,39% 151,49% 110,60% 143,30% 133,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...