Visa allt om Joenfa Industripartner Aktiebolag
Visa allt om Joenfa Industripartner Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 918 3 217 7 863 4 258 6 617 5 021 6 352 6 084
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -22 -79 87 658 129 386 104 180 224
Resultat efter finansnetto 0 -20 -72 101 664 129 386 112 183 225
Årets resultat 0 -20 -72 68 491 70 276 69 130 147
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 62 93 124 0 0 0 104
Omsättningstillgångar 546 767 787 1 298 2 108 1 077 1 875 1 833 1 394 1 578
Tillgångar 546 767 787 1 359 2 200 1 201 1 875 1 833 1 394 1 682
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 541 739 759 971 1 043 672 742 601 652 611
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 15 0 0 0 13
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 28 28 388 1 157 514 1 133 1 232 743 1 057
Skulder och eget kapital 546 767 787 1 359 2 200 1 201 1 875 1 833 1 394 1 682
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 140 140 560 315 560 420 447 495
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - - 15 15 11 0 20 6 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - 82 127 334 209 261 211 256 151
Utdelning till aktieägare 320 198 0 140 140 120 140 135 120 90
Omsättning 0 0 918 3 217 7 863 4 258 6 617 5 021 6 352 6 084
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 918 3 217 7 863 4 258 6 617 5 021 6 352 6 084
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 156 304 949 546 857 666 743 712
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 0 -22 -79 118 689 160 386 104 180 250
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -71,46% -59,09% 84,66% -35,65% 31,79% -20,95% 4,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - -9,15% 7,51% 30,18% 10,82% 20,59% 6,11% 13,20% 13,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - -7,84% 3,17% 8,44% 3,05% 5,83% 2,23% 2,90% 3,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 27,56% 21,76% 24,27% 26,30% 24,12% 22,61% 22,06% 22,27%
Rörelsekapital/omsättning - - 82,68% 28,29% 12,09% 13,22% 11,21% 11,97% 10,25% 8,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,08% 96,35% 96,44% 71,45% 47,41% 56,87% 39,57% 32,79% 46,77% 36,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 10 920,00% 2 739,29% 2 810,71% 334,54% 182,20% 209,53% 165,49% 148,78% 187,62% 149,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...