Visa allt om T. Grens Måleri AB
Visa allt om T. Grens Måleri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 185 1 856 1 885 2 371 2 224 3 534 3 500 3 025 2 384 2 073
Övrig omsättning - - 7 - 54 - - 32 - -
Rörelseresultat (EBIT) 370 208 186 480 301 458 250 365 157 83
Resultat efter finansnetto 647 100 -8 367 57 508 475 299 223 91
Årets resultat 493 53 11 149 -33 373 370 192 160 81
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 561 584 521 536 551 0 0 19 215 201
Omsättningstillgångar 1 401 826 851 1 061 908 1 958 1 624 1 126 1 032 889
Tillgångar 1 962 1 409 1 372 1 596 1 459 1 958 1 624 1 145 1 247 1 090
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 476 1 083 1 080 1 144 1 070 1 253 1 030 779 765 665
Obeskattade reserver 132 42 42 122 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 354 285 251 330 389 704 594 365 482 424
Skulder och eget kapital 1 962 1 409 1 372 1 596 1 459 1 958 1 624 1 145 1 247 1 090
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 406 401 362 350 339
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 757 695 730 699 761 593 571 399 313 511
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 322 271 281 297 265 409 422 382 302 383
Utdelning till aktieägare 120 100 50 75 75 150 150 120 178 60
Omsättning 2 185 1 856 1 892 2 371 2 278 3 534 3 500 3 057 2 384 2 073
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 728 619 628 790 741 884 875 1 008 795 518
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 367 329 344 339 350 360 354 389 328 293
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 392 224 201 495 306 458 269 393 200 130
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,73% -1,54% -20,50% 6,61% -37,07% 0,97% 15,70% 26,89% 15,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 38,99% 14,83% 13,85% 30,45% 23,30% 26,00% 29,25% 33,10% 17,88% 8,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 35,01% 11,26% 10,08% 20,50% 15,29% 14,40% 13,57% 12,53% 9,35% 4,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,58% 79,63% 82,07% 76,51% 70,82% 62,20% 56,66% 61,16% 63,55% 76,89%
Rörelsekapital/omsättning 47,92% 29,15% 31,83% 30,83% 23,34% 35,48% 29,43% 25,16% 23,07% 22,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,48% 79,19% 81,10% 77,31% 73,34% 63,99% 63,42% 68,03% 61,35% 61,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 395,76% 289,82% 339,04% 321,52% 233,42% 278,12% 273,40% 308,49% 214,11% 209,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...