Visa allt om Niclas Aspling Byggnads AB
Visa allt om Niclas Aspling Byggnads AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 219 597 484 511 570 535 169 602 539 399
Övrig omsättning - - - - - - 794 416 202 -
Rörelseresultat (EBIT) 141 16 -35 -11 -35 -51 36 -46 72 -86
Resultat efter finansnetto 141 25 -35 -11 -35 -50 36 -44 72 -87
Årets resultat 135 25 -35 -11 -35 -50 36 -44 65 -49
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 13 18 16 24 32 0 0 0 21
Omsättningstillgångar 358 125 139 131 169 203 281 280 312 211
Tillgångar 359 137 157 147 193 235 281 280 312 231
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 221 86 62 96 111 146 196 160 204 139
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 138 51 95 51 82 89 85 120 107 92
Skulder och eget kapital 359 137 157 147 193 235 281 280 312 231
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 301 300 325 0 176
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 300 273 302 273 275 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 94 86 95 86 87 95 94 107 90 54
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 219 597 484 511 570 535 963 1 018 741 399
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 219 597 484 511 570 535 169 602 - 399
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 404 365 404 363 363 400 397 445 - 220
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 153 28 -25 -3 -27 -43 36 -46 72 -73
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 104,19% 23,35% -5,28% -10,35% 6,54% 216,57% -71,93% 11,69% 35,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 39,28% 18,25% -22,29% -7,48% -18,13% -21,70% 12,81% -16,07% 23,40% -37,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,57% 4,19% -7,23% -2,15% -6,14% -9,53% 21,30% -7,48% 13,54% -21,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,34% 78,39% 97,52% 99,02% 92,98% 92,71% -5,92% 75,25% 76,07% 66,42%
Rörelsekapital/omsättning 18,05% 12,40% 9,09% 15,66% 15,26% 21,31% 115,98% 26,58% 38,03% 29,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,56% 62,77% 39,49% 65,31% 57,51% 62,13% 69,75% 57,14% 65,38% 60,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 259,42% 245,10% 146,32% 256,86% 206,10% 228,09% 330,59% 233,33% 291,59% 229,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...