Visa allt om PE Audio Aktiebolag
Visa allt om PE Audio Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 561 424 446 513 626 811 1 336 1 303 1 499 2 012
Övrig omsättning 15 - 1 7 - 8 50 - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) -43 -25 -172 90 -144 -15 -32 -97 -134 -79
Resultat efter finansnetto -43 -25 -173 90 -143 -2 -30 -95 -133 -79
Årets resultat -43 -25 -173 88 -140 -2 -30 -95 -133 23
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 134 159 180 231 259 288 379 383 369 324
Omsättningstillgångar 467 408 370 410 447 521 620 617 664 772
Tillgångar 600 566 550 640 705 809 999 1 000 1 033 1 096
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 118 151 175 237 149 239 221 251 346 479
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 382 331 330 342 394 461 582 536 372 345
Kortfristiga skulder 100 84 44 61 162 110 196 212 316 273
Skulder och eget kapital 600 566 550 640 705 809 999 1 000 1 033 1 096
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 112 144 193 80 192 199
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 51 51 137 48 50 0 41 329 237 48
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 45 38 62 24 50 71 100 203 192 110
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 576 424 447 520 626 819 1 386 1 303 1 500 2 012
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 561 424 446 513 626 811 668 652 750 1 006
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 96 94 201 73 164 215 141 131 181 149
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -43 -25 -172 90 -144 -15 -29 -94 -131 -76
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 32,31% -4,93% -13,06% -18,05% -22,81% -39,30% 2,53% -13,08% -25,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,17% -4,24% -31,09% 14,22% -20,14% -0,25% -3,00% -9,50% -12,78% -7,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,66% -5,66% -38,34% 17,74% -22,68% -0,25% -2,25% -7,29% -8,81% -3,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,31% 32,31% 15,02% 38,79% 20,77% 35,02% 26,72% 29,16% 24,28% 17,89%
Rörelsekapital/omsättning 65,42% 76,42% 73,09% 68,03% 45,53% 50,68% 31,74% 31,08% 23,22% 24,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,67% 26,68% 31,82% 37,03% 21,13% 29,54% 22,12% 25,10% 33,49% 43,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 110,00% 72,62% 184,09% 137,70% 77,78% 152,73% 129,08% 121,70% 95,57% 175,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...