Visa allt om Hults Entreprenad & Försäljning AB
Visa allt om Hults Entreprenad & Försäljning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 250 1 758 1 551 1 901 2 131 2 351 3 712 4 848 9 319 10 592
Övrig omsättning - 21 22 30 13 249 16 - 166 144
Rörelseresultat (EBIT) 144 165 268 162 267 190 -309 -880 -86 460
Resultat efter finansnetto 101 108 190 59 163 118 -379 -1 022 -202 402
Årets resultat 101 108 190 59 163 118 -379 -1 004 -186 297
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 38 26 3 7 17 30 70 161
Omsättningstillgångar 1 084 1 151 1 454 1 386 1 624 1 866 2 161 3 135 4 634 4 948
Tillgångar 1 084 1 151 1 492 1 412 1 628 1 874 2 177 3 165 4 704 5 109
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 45 -56 -164 -354 -413 -577 -695 -316 688 874
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 18 34
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 514 759 1 004 1 458 1 692 1 995 2 195 2 361 2 537 2 366
Kortfristiga skulder 525 448 651 308 349 455 677 1 120 1 461 1 834
Skulder och eget kapital 1 084 1 151 1 492 1 412 1 628 1 874 2 177 3 165 4 704 5 109
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 180 165 161 90 50 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 170 220 180 - 0 109 265 647 960 1 044
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 69 66 75 56 24 82 136 215 381 393
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 250 1 779 1 573 1 931 2 144 2 600 3 728 4 848 9 485 10 736
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 250 1 758 1 551 1 901 2 131 2 351 1 856 1 616 3 106 3 531
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 244 291 261 241 194 353 246 289 455 422
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 144 167 275 164 271 199 -288 -856 -51 509
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -28,90% 13,35% -18,41% -10,79% -9,36% -36,66% -23,43% -47,98% -12,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,28% 14,34% 17,96% 11,47% 16,46% 10,19% -13,87% -27,68% -1,79% 9,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,52% 9,39% 17,28% 8,52% 12,58% 8,12% -8,14% -18,07% -0,90% 4,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,40% 44,37% 51,39% 39,30% 52,46% 39,69% 28,72% 26,49% 28,82% 30,29%
Rörelsekapital/omsättning 44,72% 39,99% 51,77% 56,71% 59,83% 60,02% 39,98% 41,56% 34,05% 29,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,15% -4,87% -10,99% -25,07% -25,37% -30,79% -31,92% -9,98% 14,90% 17,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 40,57% 23,66% 25,65% 37,01% 31,52% 43,96% 58,20% 35,71% 99,93% 142,97%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...