Visa allt om Palm Sju OS AB
Visa allt om Palm Sju OS AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 315 1 430 1 322 1 056 1 368 1 246 1 389 1 267 1 144 1 271
Övrig omsättning 134 129 195 120 112 109 127 144 83 81
Rörelseresultat (EBIT) 355 495 591 257 564 432 495 484 395 459
Resultat efter finansnetto 358 505 642 400 506 405 445 446 344 494
Årets resultat 189 365 439 276 243 276 270 292 156 367
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 409 2 158 2 125 2 023 477 1 069 1 388 1 308 1 406 1 326
Omsättningstillgångar 669 781 562 508 2 189 1 467 1 180 1 198 818 639
Tillgångar 3 078 2 939 2 687 2 531 2 666 2 536 2 568 2 506 2 224 1 964
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 177 2 178 1 969 1 686 1 553 1 610 1 461 1 584 1 292 1 139
Obeskattade reserver 820 718 694 605 539 400 382 322 296 189
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 550 150 550 550 550 550
Kortfristiga skulder 81 44 23 240 24 376 175 50 86 86
Skulder och eget kapital 3 078 2 939 2 687 2 531 2 666 2 536 2 568 2 506 2 224 1 964
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 131 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 162 0 113 87 84 79 67 72 67 62
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 41 32 31 28 26 25 22 23 21 18
Utdelning till aktieägare 160 190 156 156 143 300 127 393 0 3
Omsättning 1 449 1 559 1 517 1 176 1 480 1 355 1 516 1 411 1 227 1 352
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 315 1 430 1 322 1 056 1 368 1 246 1 389 1 267 1 144 636
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 288 210 186 167 156 159 131 129 118 54
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 413 528 628 290 619 457 566 598 467 561
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,04% 8,17% 25,19% -22,81% 9,79% -10,30% 9,63% 10,75% -9,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,68% 17,52% 23,89% 17,11% 21,16% 17,35% 19,28% 19,31% 17,76% 25,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 32,02% 36,01% 48,56% 41,00% 41,23% 35,31% 35,64% 38,20% 34,53% 38,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,98% 80,63% 85,63% 80,49% 83,11% 81,86% 76,60% 82,08% 81,21% 80,65%
Rörelsekapital/omsättning 44,71% 51,54% 40,77% 25,38% 158,26% 87,56% 72,35% 90,61% 63,99% 43,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,51% 93,16% 93,42% 84,23% 73,15% 75,11% 67,86% 72,46% 67,68% 64,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 793,83% 1 684,09% 2 243,48% 203,33% 8 979,17% 379,52% 641,14% 2 300,00% 927,91% 716,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...