Visa allt om Como Can AB
Visa allt om Como Can AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 3 819 4 298 4 947 7 159 11 975 4 481 4 037 3 066 1 817 1 031
Övrig omsättning 5 186 46 824 119 200 - 40 90 -
Rörelseresultat (EBIT) 528 848 12 1 139 346 1 008 553 147 9 -496
Resultat efter finansnetto 443 779 -45 1 075 306 1 003 550 146 9 -505
Årets resultat 73 0 -45 419 223 739 486 98 9 2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 955 5 291 1 702 1 792 4 154 838 1 038 1 280 882 810
Omsättningstillgångar 103 101 3 343 3 699 351 3 531 135 272 494 333
Tillgångar 5 059 5 392 5 045 5 491 4 505 4 369 1 173 1 552 1 376 1 144
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 832 1 759 1 759 1 947 1 655 1 432 692 207 109 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 582 642 2 837 3 089 1 423 2 380 3 1 161 1 115 780
Kortfristiga skulder 2 645 2 991 449 455 1 427 557 477 185 152 264
Skulder och eget kapital 5 059 5 392 5 045 5 491 4 505 4 369 1 173 1 552 1 376 1 144
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 367 371 0 0 260 125 165 64
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 601 752 881 1 705 3 153 532 291 284 109 16
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 203 305 423 592 1 069 228 317 314 171 73
Utdelning till aktieägare 0 0 0 143 127 0 0 0 0 0
Omsättning 3 824 4 484 4 993 7 983 12 094 4 681 4 037 3 106 1 907 1 031
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 6 7 12 4 4 4 - 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 955 860 825 1 023 998 1 120 1 009 767 - 1 031
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 201 211 267 388 352 191 218 181 - 153
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 748 1 068 232 1 313 1 027 1 255 795 357 232 -318
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,14% -13,12% -30,90% -40,22% 167,24% 11,00% 31,67% 68,74% 76,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,44% 15,73% 0,24% 20,74% 7,68% 23,07% 47,14% 9,47% 0,65% -43,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,83% 19,73% 0,24% 15,91% 2,89% 22,49% 13,70% 4,79% 0,50% -48,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,50% 68,43% 65,94% 69,91% 60,27% 62,02% 62,27% 56,46% 58,78% 37,25%
Rörelsekapital/omsättning -66,56% -67,24% 58,50% 45,31% -8,99% 66,37% -8,47% 2,84% 18,82% 6,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,21% 32,62% 34,87% 35,46% 36,74% 32,78% 58,99% 13,34% 7,92% 8,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1,44% 1,44% 733,18% 787,25% 5,89% 617,77% 8,60% 12,97% 26,97% 14,02%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...