Visa allt om Hillringsbergs Rehabcenter AB
Visa allt om Hillringsbergs Rehabcenter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 362 7 439 3 054 68 51 422 265 1 342 2 043 3 862
Övrig omsättning 167 343 160 - - - - - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 557 844 4 37 10 -45 -365 -192 -66 351
Resultat efter finansnetto 553 844 4 38 7 -50 -376 -208 -92 337
Årets resultat 427 749 4 38 7 -50 -373 -100 2 178
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 265 313 180 0 0 0 1 4 9 28
Omsättningstillgångar 2 375 1 819 1 202 140 81 27 293 514 1 388 1 673
Tillgångar 2 639 2 132 1 382 140 81 27 294 518 1 397 1 702
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 284 857 108 104 -4 -11 40 412 513 510
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 2 110 210
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 330 490 764 17 62 0 208 0 357 214
Kortfristiga skulder 1 025 784 510 19 23 38 46 103 417 767
Skulder och eget kapital 2 639 2 132 1 382 140 81 27 294 518 1 397 1 702
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 30 120 250 161 303
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 552 2 699 1 230 0 0 8 17 111 155 192
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 027 1 104 439 1 0 27 86 189 179 220
Utdelning till aktieägare 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 529 7 782 3 214 68 51 422 265 1 342 2 045 3 862
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 4 0 0 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 920 930 764 - - 422 265 671 1 022 1 931
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 453 489 426 - - 82 243 241 208 269
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 648 927 24 37 10 -44 -362 -187 -48 370
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,04% 143,58% 4 391,18% 33,33% -87,91% 59,25% -80,25% -34,31% -47,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,11% 39,59% 0,36% 26,43% 12,35% -166,67% -124,15% -36,87% -4,72% 20,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,57% 11,35% 0,16% 54,41% 19,61% -10,66% -137,74% -14,23% -3,23% 9,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,89% 93,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,34% 13,91% 22,66% 177,94% 113,73% -2,61% 93,21% 30,63% 47,53% 23,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,65% 40,20% 7,81% 74,29% -4,94% -40,74% 13,61% 79,81% 42,39% 38,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 231,71% 232,02% 235,69% 736,84% 247,83% 47,37% 115,22% 174,76% 37,89% 80,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...