Visa allt om Grehn's Transport Entreprenad Service AB
Visa allt om Grehn's Transport Entreprenad Service AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 443 1 997 3 428 3 999 4 127 4 115 5 103 7 308 7 195 6 255
Övrig omsättning 26 15 111 15 26 22 - 122 54 130
Rörelseresultat (EBIT) 78 21 -71 -114 80 -75 -485 133 539 321
Resultat efter finansnetto 75 8 -92 -146 40 -102 -518 108 504 291
Årets resultat 75 3 -92 -146 40 -105 -301 72 244 156
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 600 630 700 700 928 1 160 1 182 481 476 469
Omsättningstillgångar 127 165 235 472 444 667 839 1 590 1 554 1 031
Tillgångar 727 795 935 1 172 1 372 1 827 2 021 2 072 2 030 1 500
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 210 134 132 124 170 130 235 636 664 520
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 214 214 73
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 368 457 240 337 556 726 787 19 208 223
Kortfristiga skulder 149 204 564 711 647 971 999 1 203 944 685
Skulder och eget kapital 727 795 935 1 172 1 372 1 827 2 021 2 072 2 030 1 500
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 193 140 198 396 363 298 248 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 580 906 1 541 1 564 1 610 1 652 2 281 3 227 2 825 2 497
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 193 212 532 618 631 690 879 1 191 1 100 907
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100
Omsättning 1 469 2 012 3 539 4 014 4 153 4 137 5 103 7 430 7 249 6 385
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 7 7 7 7 8 8 8 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 481 499 490 571 590 588 638 914 899 626
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 264 282 324 333 349 391 441 591 522 366
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 126 91 -71 -37 312 54 -190 339 743 522
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -27,74% -41,74% -14,28% -3,10% 0,29% -19,36% -30,17% 1,57% 15,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,73% 2,64% -7,59% -9,73% 5,83% -4,05% -24,00% 6,42% 26,55% 21,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,41% 1,05% -2,07% -2,85% 1,94% -1,80% -9,50% 1,82% 7,49% 5,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,56% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,94% 99,89%
Rörelsekapital/omsättning -1,52% -1,95% -9,60% -5,98% -4,92% -7,39% -3,14% 5,30% 8,48% 5,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,89% 16,86% 14,12% 10,58% 12,39% 7,12% 11,63% 38,13% 40,30% 38,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 85,23% 80,88% 41,67% 66,39% 68,62% 68,69% 83,98% 132,17% 164,62% 150,51%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...