Visa allt om SkåneMedia Försäljnings AB
Visa allt om SkåneMedia Försäljnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 32 511 33 690 39 216 49 965 10 207 0 0 48 745 49 706 49 142
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -12 448 -10 357 -22 051 -6 017 597 0 0 -377 2 742 4 404
Resultat efter finansnetto -12 612 -10 667 -22 322 -6 114 588 0 0 -377 2 751 4 402
Årets resultat -112 0 -17 437 -4 667 432 0 0 -377 1 956 3 136
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 736 716 724 789 0 0 0 10 10 10
Omsättningstillgångar 15 138 22 025 24 109 12 029 15 043 2 948 2 948 13 388 13 386 10 305
Tillgångar 15 874 22 741 24 833 12 818 15 043 2 948 2 948 13 398 13 396 10 315
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 120 232 232 119 2 943 2 948 2 948 2 948 3 046 1 090
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 407 919 3 529 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 347 21 590 21 072 12 699 12 100 0 0 10 450 10 350 9 225
Skulder och eget kapital 15 874 22 741 24 833 12 818 15 043 2 948 2 948 13 398 13 396 10 315
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 20 941 21 461 25 423 22 182 3 915 - 0 31 256 28 993 28 206
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 689 9 248 11 035 8 974 1 504 - 0 11 069 11 969 11 049
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 32 511 33 690 39 216 49 965 10 207 0 0 48 745 49 706 49 142
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 47 53 56 63 11 - 0 91 86 83
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 692 636 700 793 928 - - 536 578 592
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 658 585 658 502 498 - - 482 485 475
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -12 448 -10 357 -22 051 -6 017 597 0 0 -377 2 742 4 404
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,50% -14,09% -21,51% 389,52% - - -100,00% -1,93% 1,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -78,42% -45,54% -88,80% -46,90% 3,97% - - -2,81% 20,54% 42,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -38,29% -30,74% -56,23% -12,03% 5,85% - - -0,77% 5,53% 8,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% - - 100,00% 99,99% 99,95%
Rörelsekapital/omsättning -0,64% 1,29% 7,74% -1,34% 28,83% - - 6,03% 6,11% 2,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 0,76% 1,02% 0,93% 0,93% 19,56% 100,00% 100,00% 22,00% 22,74% 10,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 98,64% 102,01% 114,41% 94,72% 124,32% - - 128,11% 129,33% 111,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...