Visa allt om Tomas Råvik AB
Visa allt om Tomas Råvik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 454 3 953 8 450 7 999 8 284 9 956 10 414 11 619 13 584 15 494
Övrig omsättning - - - - 166 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 51 444 -1 666 -334 -404 -85 -102 -139 313 796
Resultat efter finansnetto 30 363 -1 823 -502 -617 -233 -224 -310 206 701
Årets resultat 30 363 -1 823 -502 -617 -233 -224 -7 120 465
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 2 6 13
Omsättningstillgångar 4 201 1 610 3 471 3 607 4 256 4 025 4 861 5 934 4 942
Tillgångar 4 201 1 610 3 471 3 607 4 256 4 025 4 863 5 941 4 955
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -2 363 -2 393 -2 756 -933 -432 185 418 643 650 530
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 315 287
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 250 2 000 1 200 1 200 135 435 21 177 50 200
Kortfristiga skulder 117 594 3 166 3 204 3 903 3 635 3 585 4 043 4 926 3 937
Skulder och eget kapital 4 201 1 610 3 471 3 607 4 256 4 025 4 863 5 941 4 955
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 120 360 390 390 380 390 390 390 435
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 90 225 1 018 697 987 890 973 1 221 1 553 1 256
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 80 183 662 612 635 707 712 812 910 726
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 454 3 953 8 450 7 999 8 450 9 956 10 414 11 619 13 584 15 494
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 4 4 5 5 5 6 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 454 1 977 2 113 2 000 1 657 1 991 2 083 1 937 1 941 2 213
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 199 267 515 428 407 400 425 413 417 354
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 51 444 -1 666 -334 -404 -85 -100 -135 319 804
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -88,52% -53,22% 5,64% -3,44% -16,79% -4,40% -10,37% -14,47% -12,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1 325,00% 220,90% -103,48% -9,62% -10,34% -2,00% -2,53% -2,86% 5,27% 16,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,67% 11,23% -19,72% -4,18% -4,50% -0,85% -0,98% -1,20% 2,30% 5,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,85% 26,97% 17,67% 31,15% 32,67% 31,84% 30,90% 32,50% 34,50% 30,31%
Rörelsekapital/omsättning -24,89% -9,94% -18,41% 3,34% -3,57% 6,24% 4,23% 7,04% 7,42% 6,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -59 075,00% -1 190,55% -171,18% -26,88% -11,98% 4,35% 10,39% 13,22% 14,76% 14,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3,42% 33,84% 17,28% 19,69% 18,58% 25,75% 22,01% 31,96% 58,75% 60,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...