Visa allt om Göran Härngren Consulting AB
Visa allt om Göran Härngren Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 571 430 387 1 228 1 122 790 1 088 922 1 090 1 253
Övrig omsättning - - - 25 15 72 19 4 - 4
Rörelseresultat (EBIT) 114 53 1 284 176 44 260 103 4 28
Resultat efter finansnetto 96 43 5 279 150 54 290 58 6 28
Årets resultat 57 23 4 154 101 38 221 43 4 20
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 25 42 21 32 175 166 127 51 69
Omsättningstillgångar 630 570 587 736 1 003 281 504 187 536 618
Tillgångar 635 596 631 757 1 036 457 670 313 587 687
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 440 433 460 506 401 350 363 192 199 195
Obeskattade reserver 107 83 70 70 0 0 0 0 22 22
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 88 80 101 181 634 106 308 122 367 470
Skulder och eget kapital 635 596 631 757 1 036 457 670 313 587 687
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 61 287 400 327 355 334 358 398
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 165 86 87 94 62 11 0 0 76 38
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 61 55 59 232 265 235 240 239 306 250
Utdelning till aktieägare 100 50 50 50 50 50 50 50 50 0
Omsättning 571 430 387 1 253 1 137 862 1 107 926 1 090 1 257
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 571 430 387 1 228 1 122 790 1 088 922 1 090 1 253
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 249 169 148 668 762 598 613 596 777 757
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 114 58 10 290 183 53 269 123 27 50
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 32,79% 11,11% -68,49% 9,45% 42,03% -27,39% 18,00% -15,41% -13,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,96% 9,23% 0,63% 37,52% 16,99% 11,82% 43,43% 32,91% 1,19% 4,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,64% 12,79% 1,03% 23,13% 15,69% 6,84% 26,75% 11,17% 0,64% 2,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 75,66%
Rörelsekapital/omsättning 94,92% 113,95% 125,58% 45,20% 32,89% 22,15% 18,01% 7,05% 15,50% 11,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,43% 83,51% 81,55% 73,66% 38,71% 76,59% 54,18% 61,34% 36,60% 30,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 715,91% 712,50% 581,19% 406,63% 158,20% 265,09% 163,64% 153,28% 146,05% 131,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...