Visa allt om Stöcke Åkeri AB
Visa allt om Stöcke Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 121 800 802 779 733 693 718 712 725 761
Övrig omsättning 46 - 4 8 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -109 -7 15 12 -68 -7 18 11 4 33
Resultat efter finansnetto -109 -8 15 12 -53 3 33 23 9 31
Årets resultat -109 -8 15 12 -53 3 30 16 6 20
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 102 104 105 111 107 114 109 144 174
Omsättningstillgångar 18 227 237 238 195 214 228 205 175 170
Tillgångar 118 330 340 343 306 322 341 314 320 343
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 105 214 222 207 196 249 246 216 199 197
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 9 6 5 2 -18 0 0 0 20
Kortfristiga skulder 10 107 113 131 109 91 95 98 119 127
Skulder och eget kapital 118 330 340 343 306 322 341 314 320 343
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 91 - - - 335 294 284 278 301 278
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 299 293 283 0 4 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 49 160 153 150 166 148 147 148 144 140
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Omsättning 167 800 806 787 733 693 718 712 725 761
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 - - 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 121 - - 779 733 693 718 712 725 761
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 140 - - 438 510 465 439 429 446 421
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -109 -6 16 19 -62 -1 22 46 38 65
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -84,88% -0,25% 2,95% 6,28% 5,77% -3,48% 0,84% -1,79% -4,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -92,37% -2,12% 4,41% 3,50% -17,32% 0,93% 9,68% 7,32% 3,12% 9,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -90,08% -0,88% 1,87% 1,54% -7,23% 0,43% 4,60% 3,23% 1,38% 4,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,24% 63,88% 66,21% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,61% 15,00% 15,46% 13,74% 11,73% 17,75% 18,52% 15,03% 7,72% 5,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,98% 64,85% 65,29% 60,35% 64,05% 77,33% 72,14% 68,79% 62,19% 57,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 180,00% 212,15% 209,73% 181,68% 178,90% 235,16% 240,00% 209,18% 147,06% 133,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...