Visa allt om Orphan Europe Nordic AB
Visa allt om Orphan Europe Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 22 499 22 160 23 900 33 677 32 298 23 973 22 491 21 312 17 319 9 191
Övrig omsättning - - 1 800 - - - 3 600 2 290 7 289 5 697
Rörelseresultat (EBIT) 4 108 5 701 9 241 9 289 6 244 196 -780 -194 3 536 2 312
Resultat efter finansnetto 4 167 6 256 9 291 8 807 6 088 525 226 -139 3 826 2 246
Årets resultat 2 791 4 849 6 046 4 827 3 355 264 226 -139 3 826 2 246
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 1 79 83 92 103 98 117
Omsättningstillgångar 15 885 13 163 18 805 24 523 18 753 9 925 8 819 7 368 13 184 4 795
Tillgångar 15 885 13 163 18 805 24 524 18 831 10 008 8 912 7 471 13 283 4 912
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 379 5 388 6 539 8 492 3 666 311 47 -179 -40 -3 866
Obeskattade reserver 5 380 5 380 5 380 3 880 1 661 134 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 7 235 7 235
Kortfristiga skulder 7 125 2 395 6 886 12 151 13 505 9 563 8 865 7 650 6 088 1 543
Skulder och eget kapital 15 885 13 163 18 805 24 524 18 831 10 008 8 912 7 471 13 283 4 912
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 973 857 733 750 939 960 1 698 1 220
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 869 2 785 1 186 1 469 1 160 1 957 2 406 1 738 1 469 999
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 251 1 277 1 341 1 509 1 726 1 609 1 308 1 047 1 389 1 270
Utdelning till aktieägare 2 700 4 800 6 000 8 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 22 499 22 160 25 700 33 677 32 298 23 973 26 091 23 602 24 608 14 888
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 625 5 540 5 975 8 419 8 075 4 795 4 498 4 262 4 330 3 064
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 083 1 038 901 1 037 946 891 962 791 1 179 1 302
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 108 5 701 9 242 9 292 6 248 205 -769 -184 3 555 2 345
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,53% -7,28% -29,03% 4,27% 34,73% 6,59% 5,53% 23,06% 88,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,24% 50,91% 58,16% 43,98% 36,95% 15,26% 23,49% 8,83% 29,15% 47,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,53% 30,24% 45,76% 32,02% 21,54% 6,37% 9,31% 3,10% 22,36% 25,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,68% 59,80% 57,12% 47,23% 43,62% 34,98% 27,62% 31,82% 100,00% 34,63%
Rörelsekapital/omsättning 38,94% 48,59% 49,87% 36,74% 16,25% 1,51% -0,20% -1,32% 40,97% 35,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,69% 72,81% 57,09% 46,29% 25,97% 4,09% 0,53% -2,40% -0,30% -78,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 222,95% 549,02% 272,90% 201,63% 138,64% 103,41% 97,62% 93,49% 210,73% 287,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...