Visa allt om JVF Rörinstallationer AB
Visa allt om JVF Rörinstallationer AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 5 226 1 806 2 787 2 878 4 222 4 536 3 907 8 764 9 297 6 478
Övrig omsättning - 8 - - 80 76 24 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 995 -40 -30 -245 -18 425 -1 264 518 1 395 134
Resultat efter finansnetto 991 -42 -34 -247 -11 422 -1 269 562 1 427 113
Årets resultat 991 -42 -34 -247 -11 422 -1 269 393 966 113
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 183 128 243 328 192 74 165 219 64 37
Omsättningstillgångar 1 420 500 641 596 996 1 751 1 081 3 093 3 540 1 688
Tillgångar 1 603 628 883 924 1 188 1 825 1 246 3 312 3 604 1 725
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 092 101 101 100 191 202 -275 1 272 1 180 214
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 23 53 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 511 527 758 770 997 1 623 1 521 2 040 2 425 1 511
Skulder och eget kapital 1 603 628 883 924 1 188 1 825 1 246 3 312 3 604 1 725
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 363 549 604 515 234
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 705 886 1 317 1 490 1 726 1 015 2 059 2 623 2 423 1 839
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 550 387 465 544 558 389 946 1 195 1 212 607
Utdelning till aktieägare 287 0 0 0 0 0 0 127 0 0
Omsättning 5 226 1 814 2 787 2 878 4 302 4 612 3 931 8 764 9 297 6 478
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 3 4 5 5 4 7 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 045 602 697 576 844 1 134 558 974 1 033 720
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 455 447 463 433 490 498 555 540 514 353
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 070 23 55 -155 22 460 -1 206 585 1 433 313
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 189,37% -35,20% -3,16% -31,83% -6,92% 16,10% -55,42% -5,73% 43,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 62,13% -6,37% -3,40% -26,41% -0,84% 23,29% -101,44% 17,06% 39,68% 8,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,06% -2,21% -1,08% -8,48% -0,24% 9,37% -32,35% 6,45% 15,38% 2,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,55% 94,35% 88,48% 88,50% 73,00% 66,56% 91,63% 73,23% 76,34% 63,68%
Rörelsekapital/omsättning 17,39% -1,50% -4,20% -6,05% -0,02% 2,82% -11,26% 12,02% 11,99% 2,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,12% 16,08% 11,44% 10,82% 16,08% 11,07% -22,07% 38,41% 32,74% 12,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 277,89% 81,97% 75,59% 68,31% 92,68% 103,45% 66,34% 148,09% 143,01% 106,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...